ČESKÁ vědeckotechnická vodohospodářská společnost,

VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T. G. MASARYKA, veřejná výzkumná instituce,

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV

s podporou Svazu vodního hospodářství ČR a Global Water Partnership

si Vás dovolují pozvat

na seminář

SUCHO A JAK MU ČELIT

15. května 2013

 

POZOR - vzhledem k velkému zájmu byl seminář přesunut do velkého sálu 217 ve druhém patře

Kongresový sál č. 417, Klub techniků, Novotného lávka 5, Praha 1

ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘE:

V posledních 15 letech byla v důsledku několika velkých povodní pozornost vodohospodářů i správních orgánů soustředěna na problematiku ochrany před povodněmi, kdežto sucho bylo spíše mimo centrum zájmu. Přesto sucho v roce 2003 nám hned po povodňovém roce připomnělo, že jde o neméně závažný nebezpečný jev s potenciálně velkými důsledky.

Cílem semináře je připomenout sucho jako opačný hydrologický extrém, představit nové poznatky hodnocení jeho výskytu a projevů a prezentovat vhodná strukturální i organizační opatření k omezení negativních důsledků sucha. Seminář je prioritně zaměřen na vodohospodářskou problematiku sucha, nikoli na projevy a důsledky sucha v zemědělství.

Odborný garant:

Ing. Radek Vlnas

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i.

Podbabská 30, 160 62 Praha 6 - Podbaba

tel.: 220 197 334             e-mail: radek_vlnas@vuv.cz

nebo

Český hydrometeorologický ústav

Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany

tel.: 244 031 351             e-mail: vlnas@chmi.cz

Organizační garant a adresa pro korespondenci:

Ing. Václav Bečvář, CSc.

Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost

Novotného lávka 5, 116 68  Praha 1

tel.: 221 082 386             e-mail: becvar@csvts.cz

 

 

PŘÍPRAVNÝ VÝBOR

Ing. Václav Bečvář, CSc.               ČVTVHS

Ing. Jan Kubát                                  ČHMÚ

Ing . Miloslava Melounová         SOVAK

Ing. Magdalena Mrkvičková       VÚV TGM

Ing. Jan Plechatý                             SVH/VRV

RNDr. Pavel Punčochář, CSc.     MZe

Ing. Hana Randová                         MŽP

Ing. Radek Vlnas                             ČHMÚ/VUV TGM

 

 

PROGRAM SEMINÁŘE

8:30 – 9:00 Registrace účastníků

9:00     Zahájení

9:10     Téma A – Hydrologické sucho a jeho projevy

            Hydrologické parametry a významnost sucha v roce 1904 (Libor Elleder, ČHMÚ)

            Návrh systému monitoringu a hodnocení hydrologického sucha (Radek Vlnas, ČHMÚ, Vojtěch Havlíček, ČZU, Pavel Treml, Ladislav Kašpárek, VUV T.G.M.)

            Možné dopady klimatické změny na režim nízkých průtoků (Martin Hanel, Ladislav Kašpárek, VUV T.G.M., Miloň Boháč, Hana Kourková, ČHMÚ)

            Trendy minimálných ročných a mesačných prietikov na slovenských tokoch (Jana Poórová, Peter Škoda, Lotta Blaškovičová, SHMÚ)

            Dlouhodobé předpovědi srážek a meteorologického sucha (Jana Pechková, ČHMÚ)

            Periodicita a předpovědi výskytu sucha v podzemních vodách (Eva Soukalová, ČHMÚ, Radomír Muzikář)

11:40   Téma B – Opatření k omezení důsledků sucha

            Právní nástroje ke zvládání důsledků sucha (Jaroslava Nietscheová, Povodí Vltavy)

            Koncepce environmentální bezpečnosti a problematika dlouhodobého sucha (Marie Adámková, MŽP)

            Jsme připraveni zvládnout sucho? (Pavla Finfrlová, Svaz měst a obcí)

            Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a jeho uplatnění v územně plánovacích dokumentacích (Jana Saňáková, MZe)

13:00 – 14:30  Polední přestávka – oběd

            Jímací řád jako účinný nástroj k řízení odběru vody z významných hydrogeologických struktur v období dlouhodobého útlumu odtokového procesu či v jiných extrémních situacích (Jana Vrbová, Svatopluk Šeda,  Orlická hydrogeologická společnost)

            Problematika sucha v podmínkách Vodárenské akciové společnosti, a.s. (Milan Látal, Jiří Novák, VAS)

15:10   Téma C – Ekologické aspekty sucha

            Návrh postupu ke stanovení minimálního zůstatkového průtoku (Jarmila Skybová, MŽP, Pavel Balvín, Magdalena Mrkvičková, VUV T.G.M.)

            Indikace vysýchání toků pomocí vodních bezobratlých a tvorba map toků ohrožených rizikem vyschnutí (Petr Pařil,  Světlana Zahrádková, Michal Straka, Pavla Řezníčková a další, VUV T.G.M.)

            Možnosti zmírnění současných důsledků klimatické změny zlepšením akumulační schopnosti v povodí Rakovnického potoka – pilotní projekt (Jaroslav Beneš, Povodí Vltavy)

16:10   Diskuze a závěr semináře

 

 

Organizační pokyny

Termín konání: 15. května 2013 v 9:00 hod.

Místo konání: Kongresový sál 417 Klubu techniků, Novotného lávka 5, Praha 1

Účastnický poplatek: zahrnuje náklady na organizaci semináře, materiály pro účastníky a občerstvení a činí:

vložné Kč 1157,00 + 21% DPH 243,00, celkem 1400,00

vložné Kč 1322,30 + 21% DPH 277,70, celkem 1600,00

Způsob úhrady: poukažte na Komerční banku Praha 1 číslo účtu: 48830011/0100, var. symbol: 202013

Do platebního převodního příkazu (sdělení příjemci) uveďte příjmení přihlašovaných účastníků.

Po zaplacení vložného vám bude zaslán daňový doklad na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce.

Vložné lze zaplatit i v hotovosti na místě

Při platbě v hotovosti bude účtován manipulační poplatek 57,90 + 21% DPH 12,10, tj. celkem 70,00 Kč.

V tom případě bude daňový doklad vydán na místě.

·      Organizace má právo vyslat náhradníka za přihlášeného účastníka. Při neúčasti se vložné nevrací.

·      Na jednu přihlášku lze uvést jména více účastníků

·      Individuální členové, kteří jsou členy klubu seniorů vodohospodářů a mají zaplacen členský příspěvek, jsou od vložného osvobozeni

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k omezené kapacitě sálu (100 osob) budou akceptovány přihlášky s uhrazeným vložným v došlém pořadí.  Zasláním daňového dokladu bude potvrzeno, že přihláška byla přijata.

V případě naplnění kapacity sálu nemohou být další neuhrazené přihlášky akceptovány!

Závaznou přihlášku k účasti zašlete do 30. dubna 2013

na adresu sekretariátu ČVTVHS poštou nebo elektronicky.

Formulář přihlášky je ke stažení na adrese http://voda.chmi.cz/sucho_2013/