Vyhodnocení povodňové situace v červenci 1997

Souhrnná zpráva projektu

Obsah

ÚVOD

Červenec roku 1997 bude v historii České republiky zapsán černými písmeny. Odehrálo se v něm drama jedné z největších přírodních katastrof 20. století na českém území. Rozsáhlé a dlouhotrvající deště zasáhly povodí většiny řek Moravy, Slezska a severovýchodních Čech. V důsledku následných mimořádně škodlivých povodní zahynulo 50 lidí, bylo zničeno nebo poškozeno téměř dvacet devět tisíc obydlí a stovky dalších hospodářských zařízení a objektů. Statisícům spoluobčanů tato pohroma zasáhla pronikavě do způsobu života, tisíce z nich se budou vyrovnávat s jejími následky až do příštího století. Stát přišel během několika dní o hodnoty v odhadované výši 62,6 miliard Kč, což je zhruba 80krát více než činí roční průměr povodňových škod z předcházejících let.

Povodně jsou ve vztahu k lidem destruktivním a stresovým přírodním faktorem, který však v našem prostoru vždy existoval a se kterým je třeba tedy počítat i v budoucnu. Z každé povodňové situace je proto nutno se poučit a rozšiřovat si stále poznatky jak se před škodlivými účinky těchto pohrom chránit a jak by se jimi způsobené škody daly zmírnit. Po této stránce si červencové povodně roku 1997 pro svou extremitu, mohutnost a havarijní účinky vyžadovaly zvláště důkladnou dokumentaci a mimořádný rozsah zpracování. Šlo především o opatření podkladů pro obnovu povodněmi zdevastovaných území, ale i pro aktivity ústředních a správních orgánů zaměřené na zvýšení účinnosti povodňové ochrany.

Pro tyto účely vláda České republiky svým usnesením č. 745 z 26. listopadu 1997 schválila projekt "Vyhodnocení povodňové situace v červenci 1997" a vymezila k tomu finanční prostředky. V zadání šlo o komplexní zpracování meteorologických, hydrologických, vodohospodářských a ekologických aspektů dvou červencových povodní. Metodika projektu si kladla za cíl terénním šetřením a modelovými technologiemi zjistit či doplnit všechny potřebné údaje o příčinných srážkách, průtocích a rozsahu i objemech zaplavených území, dále vyhodnotit parametry povodně (u příčinných srážek, kulminačních průtoků a objemů povodňových vln) a statistické pravděpodobnosti jejich opakovaného výskytu. Postupně byly zahrnovány do projektu další úkoly, jako např. geodetická dokumentace povodňové situace, shromáždění údajů o povodňových škodách aj. Základním cílem byla příprava podkladů pro návazná potenciální, studijní a projektová řešení vodohospodářských, ekologických či jiných protipovodňových opatření. Řešení projektu usměrňovala Řídící rada projektu ustanovená při Ministerstvu životního prostředí ČR, která byla složena ze zástupců dalších zainteresovaných resortů, odborných ústavů a správců toků.

Z hlediska své odborné působnosti byl jako nositel projektu pověřen koordinací a řešením Český hydrometeorologický ústav, který se vyhodnocováním povodní zabývá. Na řešení spolupracovali příslušní partneři z řady výzkumných i odborných institucí, organizací a firem. Cíle projektu byly řešeny celkem v rámci devíti dílčích úkolů (DÚ) na vybraných řešitelských organizacích vždy na čele s určeným vedoucím řešitelem.

DÚ 1 Meteorologické příčiny povodňové situace

ČHMÚ - RNDr. Jan Strachota

DÚ 2 Hodnocení extremity příčinných srážek

ČHMÚ - RNDr. Vít Květoň, CSc.

DÚ 3 Hodnocení průběhu povodňových vln

ČHMÚ - Ing. Petr Šercl

DÚ 4 Hydraulické vyhodnocení dynamiky odtoků a rozlivů

VÚV T.G.M. - Ing. Aleš Havlík, CSc.

DÚ 5.1 Vliv nádrží a dalších vodohospodářských děl

VD TBD, a.s. - Ing. Libor Macháček

DÚ 5.2 Vliv stavu a využívání krajiny na povodňovou situaci

VÚMOP - Doc. Ing. Miloslav Janeček, DrSc.

DÚ 6 Hodnocení extremity kulminačních průtoků a objemů povodňových vln

ČHMÚ - Ing. Bohuslava Kulasová

DÚ 7.1 Vliv povodně na jakost povrchových a podzemních vod

VÚV T.G.M - Mgr. Pavel Rosendorf

DÚ 7.2 Vliv povodňové situace na oběh podzemních vod

ČHMÚ - RNDr. Jiří Kessl

DÚ 8 Geodetická dokumentace pro vyhodnocení povodně a tvorbu digitálního modelu říčního systému

VÚV T.G.M. - Ing. Václav Kolář

DÚ 9 Vyhodnocení povodňových škod

TERPLAN Praha, a.s. - RNDr. Jiří Doskočil

Koordinace a souhrnná zpráva projektu

ČHMÚ – Ing. Josef Hladný, CSc.

Práce řešitelských týmů byly ukončeny v červnu 1998 a jsou shrnuty v závěrečných dokumentačních zprávách jednotlivých DÚ, které jsou k dispozici na MŽP, MZe a MMR, u správců toků, tj. Povodí Moravy a.s., Povodí Odry a.s. a Povodí Labe a.s., jakož i u ČHMÚ Praha a VÚV T.G.M. Praha.

Z hlavních faktů, výsledků, poznatků a datových souborů závěrečných dokumentačních zpráv DÚ byla extrahována a sestavena tato souhrnná zpráva, která je určena širší odborné veřejnosti, správnímu aparátu včetně povodňových orgánů a ochráncům přírody.

Souhrnná zpráva je rozvržena celkem do deseti kapitol jak je patrné z celkového obsahu. Svým uspořádáním se poněkud liší od původního členění DÚ projektu. Vedla k tomu snaha seskupit návazné problémy do souvislých celků. V úvodu každé kapitoly je vysvětlen její cíl, obsah a potenciální využití. Závěrem zprávy je shrnutí, které stručnou formou poskytuje přehled faktů o povodni a výsledků řešení projektu.

Na pracích projektu se podílelo více než jedno sto specialistů z deseti různých oborů. Tento přístup je ojedinělý v domácím i zahraničním měřítku nejen svým interdisciplinárním pojetím, ale i rozsahem nashromážděných informací. Jde nyní o to, aby se tento informační arsenál podařilo co nejrychleji využít v dalším rozvoji povodňové ochrany.

Je samozřejmé, že při tomto počtu se ne všechny názory odborníků vždy shodují, což se místy v souhrnné zprávě odráží. V jedné věci mají však všichni naprosto stejné stanovisko, a to, aby výsledky jejich práce posloužily co nejvíce k záchraně lidských životů, zabránění újmám na zdraví ohrožených občanů a ke snižování ztrát na majetku v příštích povodňových situacích. Za veškerou práci, kterou k tomu přispěli, ať již v menší či větší míře, jim všem bez rozdílu patří srdečné poděkování a veřejné uznání .

Projekt:

Vyhodnocení povodňové situace v červenci 1997
Souhrnná zpráva

Doba řešení:

únor - červen 1998

Zadavatel:

Ministerstvo životního prostředí České republiky

Předseda řídící rady projektu:

Ing. Jaroslav Kinkor
ředitel odboru ochrany vod MŽP ČR

Nositel projektu:

Český hydrometeorologický ústav
Ing. Ivan Obrusník, DrSc., ředitel

Koordinátor projektu:

Ing. Josef Hladný, CSc.
vedoucí oddělení experimentální hydrologie ČHMÚ

Řešitelské organizace dílčích úkolů projektu:

Český hydrometeorologický ústav – Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové
RNDr. Marián Wolek, náměstek ředitele pro meteorologii a klimatologii
Ing. Jan Kubát, náměstek ředitele pro hydrologii

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. – Praha, Brno, Ostrava
Ing. Václav Vučka, CSc., ředitel
Ing. Jan Bouček, náměstek ředitele

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy – Praha, Brno
Doc. Ing. Miloslav Janeček, DrSc., ředitel

Vodní díla – Technicko bezpečnostní dohled, a.s. – Praha
Ing. Karel Sakař, ředitel

Spolupracující instituce, organizace a odborné firmy:

AQUATEST – Stavební geologie, a.s., Praha § Český geologický ústav, Praha § Hydroexpertiza – RNDr. Hubert Kříž, DrSc., Troubsko § GEFOS, s.r.o., Praha § GEODIS, s.r.o., Brno § GEOS, s.r.o., Hradec Králové § Ing. Ondřej Šimůnek, Beroun § Katedra biotechnických úprav krajiny a Katedra vodního hospodářství České zemědělské univerzity, Praha § Katedra fyzické geografie a geoekologie Univerzity Karlovy, Praha § Katedra hydrologie a hydrauliky Českého vysokého učení technického, Praha § Katedra vodních staveb Vysokého učení technického, Brno § MGE DATA, s.r.o., Praha § Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno § Mikol, s.r.o., Brno § Povodí Labe, a.s., Hradec Králové § Povodí Moravy, a.s., Brno § Povodí Odry, a.s., Ostrava § Progeo, s.r.o., Roztoky u Prahy § Program, s.r.o., Praha § RNDr. Zdeněk Pospíšil, Brno § Státní meliorační správa, Brno § TERPLAN Praha, a.s. § Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR, Praha § Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd ČR, Praha

 

Návraty:

Obsah

Přílohy

Konec

© Copyright Český hydrometeorologický ústav