Vyhodnocení povodňové situace v červenci 1997

Souhrnná zpráva projektu

Návrat na obsah

SEZNAM PŘÍLOH

Pozn.: Originální zobrazení grafických příloh nelze uveřejnit na těchto stránkách (jedná se o příliš veliké soubory). Je však k dispozici v tištěné formě v knihovně ČHMÚ Praha nebo v digitální formě na CD této zprávy. Dále najdete náhledy originálů (viz první sloupec) nebo zmenšené kopie (viz druhý sloupec). Originály jsou ve postskriptovém formátu zazipované (Winzip v.7.0.) nebo ve formátu jpg (24-bit).

Obrázky

Tabulky

Mapy

PŘÍLOHY - Mapy

Náhledy

Vyšší rozlišení

Popis

Mapa 2.1

Mapa 2.1

Prostorové rozložení měsíčních úhrnů srážek v červenci 1997

Mapa 2.2

Mapa 2.2

Rozložení pětidenních úhrnů srážek v 1. povodňové epizodě (4. 7. až 8. 7.)

Mapa 2.3

Mapa 2.3

Rozložení pětidenních úhrnů srážek v 2. povodňové epizodě (17. 7. až 21. 7. 1997)

Mapa 2.4

Mapa 2.4

Ukazatel předchozích srážek ke dni 1.7.1997

Mapa 2.5

Mapa 2.5

Ukazatel předchozích srážek ke dni 5.7.1997

Mapa 2.6

Mapa 2.6

Ukazatel předchozích srážek ke dni 16.7.1997

Mapa 3.1

Mapa 3.1

Plošné rozložení vodoměrných stanic

Mapa 3.2

Mapa 3.2

Srážky a odtok ve vybraných profilech

Mapa 3.3

Mapa 3.3

Maximální specifické odtoky

Mapa 4.1 a

Mapa 4.1 a

Střední opakovací interval nejvyšších jednodenních úhrnů srážek v červenci 1997

Mapa 4.1 b

Mapa 4.1 b

Střední opakovací interval nejvyšších třídenních úhrnů srážek v červenci 1997

Mapa 4.1 c

Mapa 4.1 c

Střední opakovací interval nejvyšších pětidenních úhrnů srážek v červenci 1997

Mapa 4.2

Mapa 4.2

Doba opakování kulminačního průtoku ve vybraných stanicích

Mapa 5.1

Mapa 5.1

Stav interpretace maximálního rozlivu (zde originál)

Mapa 5.2

Mapa 5.2

Retenční vodní kapacita půd (zde originál)

Mapa 5.3

Mapa 5.3

Průměrný stupeň potenciální ohroženosti zemědělských půd (zde originál)

Návrat na obsah

PŘÍLOHY - Obrázky

Náhledy

Vyšší rozlišení

Popis

Obr.1.1

Obr.1.1

Dráhy tlakových níží Va , Vb , Vc , Vd a Ve podle van Bebbera.

Obr. 1.2

Obr. 1.2

Dráhy středů tlakové výše a tlakové níže na přízemních mapách od 4. 7. 1997 v 00, 12 a 18 UTC (anglická zkratka Universe Time Coordinated = světový čas) do 9. 7. 1997 00 UTC

Obr. 1.3

Obr. 1.3

Infračervený snímek z družice Meteosat z 6. 7. 1997 12 UTC

Obr. 1.4

Obr. 1.4

Infračervený snímek z družice Meteosat ze 17. 7. 1997 12 UTC.

Obr. 1.5

Obr. 1.5

Infračervený snímek družice Meteosat ze 17. 7. 1997 18 UTC.

Obr. 1.6

Obr. 1.6

Dráha středů tlakových níží na přízemních mapách od 16. 7. 12 UTC do 21. 7. 1997 07 UTC.

Obr. 1.7

Obr. 1.7

Šestihodinové srážky na stanicích Lysá hora a Ostrava – Mošnov a rychlost větru na stanici Lysá hora v období 5. 7. až 8. 7. 1997.

Obr. 1.8

Obr. 1.8

Pole střední hodnoty a střední kvadratické odchylky pro hodnoty relativní vorticity

Obr. 1.9

Obr. 1.9

Relativní vorticita v izobarické hladině 700 hPa pro druhou část první povodňové epizody

Obr. 1.10a

Obr. 1.10a

Pole maximálních odrazivostí z radaru Skalky dne 5. 7. 1997 v 18 UTC

Obr. 10 b

Obr. 10 b

Odhad sumy srážek z radarů Libuš a Skalky od 7. 7. 1997 06 UTC do 8. 7. 1997 06 UTC

Obr. 10 c

Obr. 10 c

Porovnání radarového odhadu srážek za den 8. 7. 1997 s měřením srážkoměrné sítě ČHMÚ

Obr. 1.11

Obr. 1.11

Radarové odhady srážek z radaru Skalky.

Obr. 1.12

Obr. 1.12

Závislost odhadního faktoru porovnávajícího odhad srážek z radaru Skalky s měřením srážkoměrné sítě ČHMÚ

Obr. 2.1

Obr. 2.1

Průměrné srážky na hlavních povodích České republiky v červenci 1997

Obr 2.2 a

Obr 2.2 a

Hodinové úhrny srážek dle ombrogramů na Lysé Hoře.

Obr. 2.2 b

Obr. 2.2 b

Kumulativní úhrny srážek dle ombrogramů na Lysé Hoře.

Obr. 3.1

Obr. 3.1

Profil 100 m nad limnigrafickou stanicí Týniště nad Orlicí.

Obr. 3.2

Obr. 3.2

Profil limnigrafické stanice Týniště nad Orlicí s mosty a propustky.

Obr. 3.3

Obr. 3.3

Graf závislosti plochy povodí a maximálního specifického odtoku v první povodňové epizodě 4. 7. – 8. 7.

Obr. 3.4

Obr. 3.4

Graf závislosti plochy povodí a maximálního specifického odtoku v první povodňové epizodě 4. 7. – 8. 7.

Obr. 3.5

Obr. 3.5

Graf závislosti plochy povodí a maximálního specifického odtoku v první povodňové epizodě 4. 7. – 8. 7.

Obr. 3.6

Obr. 3.6

Průběh průtoků v profilech vodoměrných stanic - Odra a přítoky.

Obr. 3.7

Obr. 3.7

Průběh průtoků v profilech vodoměrných stanic - povodí Odry.

Obr. 3.8

Obr. 3.8

Průběh průtoků v profilech vodoměrných stanic - horní tok Moravy

Obr. 3.9

Obr. 3.9

Průběh průtoků v profilech vodoměrných stanic - Morava a Bečva.

Obr. 3.10

Obr. 3.10

Průběh průtoků v profilech vodoměrných stanic - střední a dolní tok Moravy.

Obr. 3.11

Obr. 3.11

Průběh průtoků v profilech vodoměrných stanic – Orlice.

Obr. 3.12

Obr. 3.12

Souhrnné změny zásob podzemních vod v povodí horního Labe

Obr. 3.13

Obr. 3.13

Velikost zmenšení kulminací povodňových vln v červenci 1997 v profilech vybraných VD

Obr. 3.14

Obr. 3.14

Průběh povodňové vlny 1.7.- 31.7.1997 na vodním díle Šance.

Obr. 4.1

Obr. 4.1

Středy povodňových cyklon s následným kulminačním průtokem Qk ł Q5 na Odře v Bohumíně za období 1896-1997

Obr. 4.2

Obr. 4.2

Průběh ročních maximálních průtoků ve stanici Šumperk

Obr. 4.3

Obr. 4.3

Porovnání dob opakování maximálních průtoků ve vybraných vodoměrných stanicích v povodí Labe

Obr. 4.4

Obr. 4.4

Porovnání dob opakování maximálních průtoků ve vybraných vodoměrných stanicích v povodí Odry

Obr. 4.5

Obr. 4.5

Porovnání dob opakování maximálních průtoků ve vybraných vodoměrných stanicích v povodí horní Moravy

Obr. 4.6

Obr. 4.6

Porovnání dob opakování maximálních průtoků ve vybraných vodoměrných stanicích v povodí dolní Moravy

Obr. 4.7

Obr. 4.7

Porovnání teoretických čar opakování ročních maximálních průtoků ve stanici Šumperk na Desné - s uvažováním povodně 7/97

Obr. 4.8

Obr. 4.8

Porovnání červencových povodní 1997 s historickými povodněmi na základě jejich specifických kulminačních průtoků

Obr. 4.9

Obr. 4.9

Poměr Q100 s uvažováním povodně 7/97 ke stávajícímu Q100.

Obr. 4.10

Obr. 4.10

Odtoková výška podmíněné pravděpodobnosti - Bečva Teplice

Obr. 4.11

Obr. 4.11

Vztah mezi dobami opakování srážkových a odtokových výšek

Obr. 4.12

Obr. 4.12

Vztah mezi dobami opakování srážek a kulminačních průtoků

Obr. 4.13

Obr. 4.13

Závislost odtokové ztráty na výšce srážek

Obr. 6.1

Obr. 6.1

Látkové toky vybraných ukazatelů v podélném profilu Labe

Obr. 6.2

Obr. 6.2

Chronologické načítání odtoku nerozpuštěných látek (NL)v profilu Odra-Bohumín v letech 1993-97

Obr. 6.3

Obr. 6.3

Průměrné denní průtoky vody (Q), koncentrace plavenin (c) a odtoky plavenin (Gpl) v červenci 1997

Obr. 6.4

Obr. 6.4

Odtoky plavenin Gpl za červenec 1997 ve vybraných stanicích ČHMÚ

Obr. 7.1

Obr. 7.1

Největší přírodní pohromy ve světovém měřítku v období 1963 - 1992 [WMO, 1994].

Obr. 8.1

Obr. 8.1

Příklad objektivní analýzy meteorologických prvků pro výpočetní oblast modelu ALADIN ze 6. července 1997, 12 UTC.

Obr. 8.2

Obr. 8.2

Porovnání měřených a předpovídaných průtoků v povodí Odry a Moravy.

Obr. 9.1

Obr. 9.1

Ukázka vizualizace maximální záplavové čáry na rastrovém podkladu mapy 1:50000

Obr. 9.2

Obr. 9.2

Přehled satelitních snímků z období povodňové situace.

Obr. 9.3

Obr. 9.3

Prvky geometrie území ke stanovení odvozených charakteristik

Návrat na obsah

PŘÍLOHY - Tabulky

Tab. 2.1

Kumulativní četnost stanic s denními srážkami nad zvolenou mezí v období 30. 6. až 31. 7. 1997 na území ČR

Tab. 2.2

Plošné průměry srážek pro jednotlivé oblasti (bývalé správní kraje) ČR

Tab. 2.3

Průměrné srážky na vybraných velkých povodích

Tab. 2.4

Průměrné úhrny srážek na povodích třetího řádu v červenci 1997 v obou srážkových obdobích

Tab. 2.3

Porovnání průměrných srážek na vybraných velkých povodích.

Tab. 2.4

Průměrné úhrny srážek na povodích toků třetího řádu v ČR v první a druhé povodňové epizodě a v celém měsíci červenci 1997

Tab. 2.5

Měsíční úhrny srážek vyšších než 600 mm

Tab. 3.1

Přehled objemů spadlých srážek a celkového odtoku k vybraným charakteristickým profilům povodí Odry, Moravy a Labe

Tab. 3.2

Přehled zničených či vážně poškozených vodoměrných stanic

Tab. 3.3

Rozdělení průtoků a rychlostí v jednotlivých profilech měrné tratě Týniště nad Orlici v průběhu kulminačního průtoku první povodňové epizody v červenci 1997

Tab. 3.4

Parametry povodňové vlny ve vybraných vodoměrných stanicích ČHMÚ

Tab. 3.5

Postupové doby průtoků na řece Moravě

Tab. 3.6

Změny v objemu podzemních vod v období červen až říjen v důsledku povodňové situace v červenci 1997.

Tab. 3.7

Bilance objemů podzemních vod hydraulickým modelem(*) pro Mohelnickou brázdu.

Tab. 4.1

Doby opakování kulminačních průtoků povodňových vln v červenci 1997

Tab. 5.1

Využití retenční kapacity půd při povodni 4. 7. – 8. 7. 1997 na Moravě.

Tab. 5.2

Hydrologické bilance*) v povodí Rokytenky v červenci 1997

Tab. 5.3

Vliv šířky rozlivu na průměrnou rychlost proudění v uzavírajícím profilu říčního úseku.

Tab. 5.4

Počet a kategorizace půdních sesuvů.

Tab. 6.1

Průměrné koncentrace plavenin c a odtoky plavenin Gpl za povodňové období července 1997 a za průměrný měsíc let 1986 - 95

Tab. 6.2

Přehled údajů o měsíčních koncentracích celkového fosforu KPt a měsíčních odnosech fosforu z vybraných povodí Opm v červenci 1997

Tab. 7.1

Procento zaplavené plochy jednotlivých okresů

Tab. 7.2

Procento zaplavené plochy jednotlivých povodí

Tab. 7.3

Přehled povodňových škod - škody ve věcném členění vykázané ústředními orgány státní správy

Tab. 7.4

Škody podle resortů

Tab. 7.5

Přehled povodňových škod podle postižených okresů

Tab. 8.1

Porovnání srážek předpovězených modely ALADIN a DWD s naměřenými srážkami na Lysé hoře od 4. do 10. 7. 1997

Tab. 8.2

Množství srážek předpovězených Evropa modelem a jejich porovnání se skutečností pro období od 3. 7. 06 do 10. 7. 06 UTC.

Tab. 8.3

Množství srážek předpovězených Evropa modelem a jejich porovnání se skutečností pro období od 16. 7. 06 do 23. 7. 06 UTC

Tab 8.4

Hodnocení vydaných hydrologických předpovědí za povodně v červenci 1997

 

Návraty:

Obsah

Přílohy

Konec

© Copyright Český hydrometeorologický ústav