Vyhodnocení povodňové situace v červenci 1997

Souhrnná zpráva projektu

OBSAH

ÚVOD

1. METEOROLOGICKÉ PŘÍČINY POVODŇOVÉ SITUACE

1.1 Všeobecný charakter atmosférických podmínek, které vedly ke vzniku povodňové situace

1.2 Synoptický rozbor přízemních povětrnostních situací

1.2.1 První povodňová epizoda

1.2.2 Druhá povodňová epizoda

1.2.3 Meteorologické příznaky obou povodňových případů

1.3 Vliv orografie na zesílení srážek v oblasti severní Moravy

1.4 Termodynamické a dynamické charakteristiky atmosféry v období extrémních srážek v oblasti střední Evropy v červenci 1997

1.5 Efektivnost měření příčinných srážek meteorologickými radary

1.6 Možnosti využití družicových informací pro odhady povodňových srážek

2. ANALÝZA PLOŠNÉHO ROZLOŽENÍ SRÁŽEK

2.1 Srážková situace v červenci 1997

2.2 Časoprostorové rozložení intenzity příčinných dešťů

2.3 Nepřímé hodnocení nasycenosti půdy ukazatelem předcházejících srážek

3. ODTOKOVÉ POMĚRY

3.1 Hodnocení průtoků a průběhu povodňových vln

3.1.1 Povodí Odry

3.1.2 Povodí horní Moravy

3.1.3 Střední a dolní Morava

3.1.4 Povodí horního Labe

3.1.5 Povodí Dyje

3.2 Charakteristika proudění

3.3 Vliv povodně na oběh podzemních vod

3.3.1 Hodnocení režimu podzemních vod v období červen až říjen 1997

3.3.2 Bilance akumulovaných objemů vod v průběhu povodňové situace

3.4  Působení nádrží

4. HODNOCENÍ EXTREMITY POVODŇOVÝCH JEVŮ

4.1 Srovnávání hydrosynoptické situace s historickými případy

4.2 Extremita srážek

4.3 Kulminační průtoky a objemy povodňových vln

4.3.1 Hodnocení extremity průtoků

4.3.2 Hodnocení objemů odtoků

5. VLIV STAVU A VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY NA POVODŇOVOU SITUACI

5.1 Výskyt fluvizemí jako měřítko mimořádností povodně z července 1997 na Moravě

5.2 Hodnocení retence vody v krajině

5.3 Analýza odtokového procesu na malých povodích metodou hydrologické bilance

5.4 Vliv drenážního odvodnění na kulminaci povodňových průtoků

5.5 Vliv úprav malých toků na povodňové průtoky

5.6 Poškození půd

5.6.1 Půdní sesuvy

5.6.2 Eroze

5.6.3 Odnos látek ze zemědělských a lesních půd

5.6.4 Vliv změn na využívání krajiny

6. VLIV POVODŇOVÉ SITUACE NA JAKOST POVRCHOVÝCH VOD

6.1 Vývoj koncentrací hodnocených parametrů jakosti vody

6.2 Látkový odtok

6.3 Odtok plavenin

6.4 Jakost vody v rozlivech

6.5 Jakost podzemních vod

6.6 Vliv výpadků čistíren odpadních vod (ČOV)

6.7 Úniky rizikových látek

6.8 Hodnocení dynamiky vyplavitelného dusičnanového dusíku v zemědělských půdách

6.9 Hodnocení plošného znečištění vod dusičnany jako důsledek povodně 1997

6.10 Odnos fosforu

7. VYHODNOCENÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD

8. HODNOCENÍ METEOROLOGICKÝCH A HYDROLOGICKÝCH PŘEDPOVĚDÍ

8.1 Předpovědní a varovná činnost ČHMÚ

8.2 Hodnocení úspěšnosti meteorologických modelů

8.3 Hodnocení přesnosti vydaných hydrologických předpovědí

9. GEODETICKÁ DOKUMENTACE PRO VYHODNOCENÍ POVODNĚ A VYTVOŘENÍ DIGITÁLNÍHO MODELU ŘÍČNÍHO SYSTÉMU V POSTIŽENÝCH OBLASTECH

9.1 Rozvoj geodatabáze pro hodnocení  povodňové situace

9.2 Zpracování leteckých snímků pořízených za povodně

9.3 Určení maximálního rozsahu zaplaveného území

9.4 Určení maximálního rozsahu zaplaveného území k časovým horizontům podle času pořízení leteckých nebo družicových snímků

9.5 Určení plochy rozlivů.

9.6 Letecké měřické snímkování

9.7 Stereofotogrammetrické vyhodnocení LMS a zpracování digitálního modelu reliéfu pro vybrané území povodí Moravy

9.8 Aplikační výpočty nad DMT

9.9 Zpracování technicko-organizačních zásad  správy vzniklé geodatabáze

10. SHRNUTÍ A ZÁVĚRY

LITERATURA

 

Návraty:

Závěry

Přílohy

Konec

© Copyright Český hydrometeorologický ústav