Český hydrometeorologický ústav


METEOROLOGICKÉ A HYDROLOGICKÉ VYHODNOCENÍ JARNÍ POVODNĚ 2006 NA ÚZEMÍ ČR

Obálka
 

Obsah

I. etapa: Meteorologické vyhodnocení jarní povodně 2006 na území ČR
Část A
 

Úvod .

1

Popis a zhodnocení cirkulačních podmínek v průběhu posledních dvou zimních období

1.1

Cirkulační anomálie, opakovatelnost synoptických situací, průměrné mapy

1.2

Závěr

2

Průběh a zhodnocení základních meteorologických veličin v zimě 2005/2006 v ČR

2.1

Teploty

2.2

Srážky

2.3

Sněhová pokrývka

2.4

Stav půdy začátkem období povodně

3

Zhodnocení vývoje meteorologické situace a základních meteorologických veličin od 23. března do 10. dubna 2006

3.1

Zhodnocení vývoje meteorologické situace

3.2

Přehled srážkové činnosti

3.3

Úbytek sněhu

3.4

Meteorologické příčiny vzniku povodně

4

Zhodnocení spolehlivosti a účinnosti systému měření výšky sněhové pokrývky a její vodní hodnoty včetně systémů dálkové detekce srážek (radary, satelity)

4.1

Měření výšky sněhové pokrývky, využití systémů dálkové detekce srážek (radary, satelity)

4.2

Měření vodní hodnoty

4.3

Metoda výpočtu vodní hodnoty sněhu

4.4

Ověření výpočtu vodní hodnoty sněhu

4.5

Použitý postup pro hodnocení spolehlivosti měření ve stanicích

4.6

Hodnocení spolehlivosti měření vodní hodnoty pro jednotlivá povodí

 

Povodí Jizery

 

Povodí Orlice

 

Povodí Sázavy

 

Povodí horní Vltavy, Otavy, Lužnice a Malše

 

Povodí Berounky

 

Povodí Ohře

 

Povodí Dyje

4.7

Závěr

5

Hodnocení předpovědí teplot a srážek pro období jarních povodní v roce 2006

5.1

Úspěšnost předpovědí teplot numerických modelů a předpovědí meteorologa

5.2

Úspěšnost předpovědí množství srážek z numerických modelů

5.3

Úspěšnost množství srážek předpovídaných meteorologem

5.4

Závěr

 

Přílohy (mapy srážek)

II. etapa: Hydrologické vyhodnocení jarní povodně 2006 na území ČR
Část B:  Hodnocení příčin, průběhu a extremity povodně

Úvod ……………………………………………………………………………………….

1

Popis hydrologické situace před povodní…………………………

1.1

Vliv meteorologických veličin na vývoj hydrologické situace……….………

1.2

Přehled vývoje hydrologické situace v průběhu zimy 2005/2006………………

2

Zhodnocení příčin povodně……………………………………………………

2.1

Významné sněhové zásoby jako předběžný faktor……………………………….

2.2

Oteplení a rychlé tání sněhové pokrývky jako příčinný faktor………………….

3

Vyhodnocení průtočných množství ………………………………………….

4

Průběh povodně na jednotlivých ucelených povodích ………….……….

4.1

Povodí Labe po soutok s Vltavou …………………………………………………

4.2

Povodí Vltavy po vodní dílo Orlík ………………………………………………….

4.3

Povodí Vltavy od vodního díla Orlík po soutok s Labem ……………………….

4.4

Povodí Labe od soutoku s Vltavou po státní hranici …………………………….

4.5

Povodí Odry …………………………………………………………………………

4.6

Povodí Moravy po soutok s Dyjí……………………………………………………

4.7

Povodí Dyje ………………………………………………………………………….

5

Bilanční posouzení proteklého objemu, objemu vody ze srážek a tání sněhové pokrývky

6

Porovnání s obdobnými případy jarních povodní v minulosti …………………

6.1

Úvod ………………………………………………………………………………….

6.2

Příčinné faktory jarních a zimních povodní ……………………………………….

6.3

Výskyt povodní z tání sněhu v průběhu zimního a jarního období ……………

6.4

Plošný rozsah a extremita povodní z tání sněhu ………………………………….

6.5

Celkové zhodnocení výskytu velkých povodní z tání sněhu …………………….

7

Zhodnocení extremity povodně ……………………………………………

7.1

Zhodnocení extremity kulminačních průtoků ……………………………….…….

7.2

Zhodnocení extremity objemů povodňových vln …………………………………

8

Závěry …………………………………………………………………………….…

Část C:  Hlásná a předpovědní povodňová služba

Úvod

1

Systém hlásné a předpovědní povodňové služby ČR a dosažení stupňů povodňové aktivity.

1.1

Povodně a hlásná a předpovědní povodňová služba ČR

 

Hlásná a předpovědní služba

1.2

Dosažení SPA v průběhu povodně.

2

Činnost ČHMÚ v průběhu povodně

2.1

Provoz předpovědních pracovišť a poboček ČHMÚ.

2.2

Činnost pracovníků ČHMÚ v povodňových komisích a krizových štábech

2.3

Distribuce výstrah a informačních zpráv HPPS ČHMÚ.

2.4

Vyhodnocení výstrah a informačních zpráv  HPPS.

3

Operativní vyhodnocení sněhových zásob.

4

Vyhodnocení manuálních hydrologických předpovědí

5

Vyhodnocení hydrologických modelů

 

Systém sběru dat a jejich využití pro hydrologické předpovědi

5.1

Předpovědní systém AquaLog

 

Provoz systému AquaLog

 

Model sněhu

 

Srážkoodtokový model.

 

Model nádrží.

 

Modely pohybu vody korytem toku

 

Interaktivní nástroje modelu AquaLog

5.2

Předpovědní systém HYDROG.

5.3

Předpovědi v působnosti RPP Hradec Králové.

5.4

Předpovědi v působnosti CPP Praha

 

Povodí Sázavy.

 

Vstupní data pro hydrologický model – operativní měřicí sítě

 

Dolní Vltava

 

Povodí Jizery.

 

Dolní Labe.

5.5

Předpovědi v působnosti RPP České Budějovice

 

Vyhodnocení předpovědí.

5.6

Vyhodnocení vlivu různých faktorů na předpovědi v povodí horní Vltavy.

5.7

Předpovědi v působnosti RPP Plzeň

5.8

Předpovědi v působnosti RPP Ústí nad Labem

5.9

Předpovědi v působnosti RPP Ostrava

5.10

Předpovědi v působnosti RPP Brno.

 

Povodí Jihlavy a Svratky.

 

Předpovědi v povodí Dyje

5.11

Objektivní vyhodnocení úspěšnosti operativních předpovědí.

6

Hydrologické předpovědi s předstihem 10 dní

7

Vyhodnocení spolupráce s podniky Povodí, s. p. .

 

Spolupráce s povodím Labe, s. p

 

Spolupráce s povodím Vltavy, s. p

 

Spolupráce s povodím Ohře, s. p

 

Spolupráce s povodím Odry, s. p

 

Spolupráce s povodím Moravy, s. p.

8

Vyhodnocení spolupráce se zahraničními partnery.

 

Spolupráce s německým Landesamt für Umwelt und Geologie (LfUG)

 

Spolupráce s Dolnorakouskou hydrologickou službou.

 

Spolupráce s polským Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW)

 

Spolupráce se Slovenským hydrometeorologickým ústavem (SHMÚ)

 

Závěr

 Část D:  Fotografická dokumentace

 

Předmluva.

 

Autoři fotografií

1

Historie

2

Sněhové zásoby

3

Předcházející povodně a ledové dřenice.

4

Dokumentace podle povodí.

4.1

Povodí horního Labe

4.2

Jizera

4.3

Labe mezi soutoky s Jizerou a Vltavou

4.4

Lužnice.

4.5

Otava, Blanice.

4.6

Povodí Sázavy

4.7

Dolní Berounka a Vltava v Praze

4.8

Oblast soutoku Labe s Vltavou

4.9

Dolní Labe.

4.10

Střední a horní Morava

4.11

Morava od Kroměříže po Strážnici.

4.12

Dyje

4.13

Oblast nad soutokem Dyje a MoravyAktuální informace | Výstrahy | Hydrologické předpovědi | Hlásné profily
Jakost vody | Monitoring jakosti vody: IS Arrow
Hydrologické ročenky | Hydrologická bilance

Seznam oddělení úseku hydrologie
ČHMÚ | Radarové odhady srážek | Numerický model Aladin | Aktuální informace o počasí
Informační systém Voda České republiky


Stránka zřízena 8.10.2006, aktualizována 12.05.2011
Připomínky: milan.rybak - zavináč - chmi.cz
© Copyright Český hydrometeorologický ústav Praha | Podmínky užití