Oddělení podzemních vod

Oddělení je metodickým pracovištěm v oboru podzemních vod. Zabývá se pěti základními okruhy problémů:

Podzemní voda je významná součást přírodního prostředí a její zásoby představují složku, která stabilizuje odtok z území. Zejména v delších obdobích beze srážek jsou povrchové toky dotovány výhradně z podzemních vod a vzhledem k pozici našeho území jsou podzemní vody fenoménem, jehož účinek pro vyrovnání odtoků z území je významnější, než všechny existující nádrže.

Hodnoty získané pozorováním nemají pouze teoretický význam pro poznání režimu podzemních vod. Údaje o hladinách podzemních vod a vydatnostech pramenů představují velmi cenný zdroj informací pro všechny, kdo jakýmkoliv způsobem podzemní vody využívají a jsou důležité i při projektování staveb, zejména při ražbě tunelů a jiných rozsáhlých podzemních děl. Zpracované údaje jsou nepostradatelné při rozhodování o využívání a ochraně zdrojů vod, stejně jako pro ochranu životního a přírodního prostředí.

Dalším zpracováním údajů lze vypočítat množství podzemních vod, které je k dispozici a tvoří součást průtoku v povrchovém toku. Tento údaj se nazývá základní odtok. Tyto výpočty jsou prováděny pro desítky dílčích povodí a poté převáděny na hydrogeologické rajony a jsou velmi významné pro rozhodování o možnostech využití podzemních vod, které představují přibližně 20% všech využívaných zdrojů vod a 45% odběrů pro zásobování pitnou vodou.

Vzhledem ke geologická stavbě území ČR je přibližně 80 % využitelných množství podzemních vod soustředěno na zhruba 30 % plochy. K nejvýznamnějším územím náleží část české křídové pánve omezená přibližně Jizerou , dolním tokem Labe a státní hranicí, východní Čechy na pomezí s Moravou, Třeboňská a Budějovická pánev na jihu Čech. Všechna tato území musí být chráněna proti znečištění a neuváženému čerpání podzemních vod a dalším činnostem, které by mohly ohrozit jejich množství nebo kvalitu.

Výsledky pozorování režimu podzemních vod neslouží tudíž pouze úzkému okruhu specialistů, ale zprostředkovaně nejširší veřejnosti v podobě zajištění zdrojů pitné vody, ochrany ekologických systémů a pod.