Publikace

 

Trpkošová, D.-Krásný, J.-Pavlíková, D.: Rozdíly v odtokových poměrech z krystalinických a flyšových území na Moravě a ve Slezsku. (Differences in runoff conditions of crystalline and flysh regions in Moravia and Silesia.) J. Hydrol. Hydromech., 56, 2008, s. 201-210.

Kessl, J.-Kněžek, M.-Pavlíková, D.: Význam přirozeného režimu podzemních vod pro hodnocení jejich využitelného množství a povolování odběrů. (Meaning of natural ground water regime for evaluation of its useful quantity nad license of its take-off.) In: Sborník k přednáškám Podzemní voda ve vodoprávním řízení IV. Praha, 2007.

Novotná, E.: Problematika výpočtu základního odtoku v Jihočeských pánvích. In: XII. národní hydrogeologický kongres. České Budějovice, 2005.

Pavlíková, D.: Stanovení základního odtoku pro zdrojovou část vodohospodářské bilance. In: XII. národní hydrogeologický kongres. České Budějovice, 2005.

Sosna, V.: Statistická analýza dat podzemních vod. In: XII. národní hydrogeologický kongres. České Budějovice, 2005.

Vlnas, R.: Stanovení základního odtoku v sedimentárních strukturách modelem proudění podzemní vody. In: XII. národní hydrogeologický kongres. České Budějovice, 2005.

Kessl, J.-Kněžek, M.: Současný stav a rozvoj pozorování podzemních vod. In: XI. národní hydrogeologický kongres. Ostrava, 2001, s. 31-34.

Kessl, J.-Bubeníčková, L.-Machanová, Z.-Šercl, P.: Projekt Labe III. DÚ 06. Integrovaná ochrana povrchových a podzemních vod v uceleném povodí. (Protection of surface and groundwater in the integrated catchment.) Praha, ČHMÚ 2000, 53 s.

Hlavním cílem druhé etapy prací bylo shromáždit rozhodující část podkladů pro ověření postupu při zpracování charakteristiky povodí podle Rámcové směrnice pro oblast vody. Jedním ze základních vstupů bylo posouzení souhrnu předpisů EU v oblasti vody a jejich vztahu k nově platné Rámcové směrnici. Související skupinou problémů je stav současné pozorovací sítě podzemních vod množství a jakosti, ve vztahu k požadavkům kladeným souborem předpisů EU. Byla provedena rešerše obecných principů projekce a konstrukce pozorovací sítě z dostupných podkladů shromážděných v rámci předchozí etapy prací. Posouzení současné pozorovací sítě podzemních vod navazuje na zpracovaný přehled hydrogeologických vlastností povodí Jizery. Zvláštní důraz byl položen na českou křídovou pánev, kde bylo uskutečněno poměrně podrobné posouzení souladu geografické a hydrogeologické rozvodnice. V oboru povrchových vod se řešení zaměřilo na posouzení metod charakterizování typů vodních útvarů podle přílohy II. Bylo uskutečněno zpracování podle systému označeném A, který lépe vyhovuje využití GIS.

Kessl, J.-Kněžek, M.: Pozorovací síť podzemních vod ve vztahu k metodám vyhodnocování režimních dat. (Relation of the groundwater monitoring network to the methods of regime data evaluation.) In: Hydrologické dny. Nové podněty a vize pro příští století. Plzeň, 2000, s. 65-68.

Kessl, J.: Rekonstrukce státní pozorovací sítě podzemních vod. (Reconstruction of the national groundwater monitoring network.) In: Hydrologické dny. Nové podněty a vize pro příští století. Plzeň, 2000, s. 207-212.

Kněžek, M.-Kessl, J.: Metody výpočtu základního odtoku. (The base flow calculation methods) In: Hydrologické dny. Nové podněty a vize pro příští století. Plzeň, 2000, s. 337-346.

Vlnas, R.: Metody hydrologického a hydraulického modelování. (Hydrologic and hydraulic modeling methods.) In: Hydrologické dny. Nové podněty a vize pro příští století. Plzeň, 2000, s. 329-336.

Kessl, J.: Staré nevyužívané vrty-zdroj kontaminace-legislativa. (Old unused boreholes-source of contamination-legislation.) In: Sborník konference Problematika ochranných pásem zdrojů podzemních vod. Praha, ČVTS 1998, s. 101-103.

Vlnas, R.: Hydraulické modelování v monitorovaných zvodních. (Hydraulic modelling in monitored aquifers.) In: Proceedings from symposium. Groundwater depletion in basin regions Budapest VITUKI 1997, s. 113-115.

Jankovský, L. – Brzáková, J. – Blažek, I. – Kessl, J. – Kodeš, V. – Barvínek, T. – Fuksová, B.: Tvorba datového modelu podzemních vod – aplikace. (Development of groundwater data model – applications.) Praha, Hydrosoft s.r.o. a ČHMÚ 1996. 83 s.

Rősslerová, R. – Vlnas, R. – Buchtele, J.: Modelové hodnocení režimu podzemních vod mělkých zvodní. (Modelling approach in assessing groundwater regime in shallow aquifers.) [Výzkumná zpráva]. Praha, ČHMÚ 1996. 45 s

Cílem bylo navrhnout metodický postup k hodnocení režimu podzemních vod mělkých zvodní. Pro bilanční potřeby byl použit srážko-odtokový model Sacramento SAC-SMA. K posouzení plošné dotacepodzemní vody infiltrací z atmosferických srážek resp. plošné ztráty podzemní vody evapotranspirací byl aplikován model SWMS-2D, který napodobuje proudění v nasyceném i nenasycenémpůdním profilu, režim podzemních vod byl simulován modelem MODFLOW, testování modelu se provádělo pomocí dat z povodí Veličky.Zpráva též uvádí návrh na využití GIS pro přípravuvstupních dat do hydraulických modelů a pro prezentaci modelových výstupů.