Hydrologická bilance množství a jakosti vody ČR

/výsledky a zhodnocení hydrologické bilance množství a jakosti vody (pdf): zpráva 2002 (3.7Mb) a pro 53 povodí přílohy 2002(0.4Mb); zpráva 2003 (pdf) (2.5Mb) a přílohy 2003(1.6Mb); zpráva 2004 (4.1Mb) a přílohy 2004(1.6Mb); zpráva 2005 s přílohami (16Mb); zpráva 2006 s přílohami (20Mb); zpráva 2007 s přílohami (13Mb); zpráva 2008 s přílohami (17Mb); zpráva 2009 s přílohami (6Mb); zpráva 2010 s přílohami (11Mb); zpráva 2011 s přílohami (14Mb); zpráva 2012 s přílohami (16Mb); zpráva 2013 s přílohami (18Mb); zpráva 2014 s přílohami (17Mb); zpráva 2015 s přílohami (9Mb); zpráva 2016 s přílohami (19Mb); zpráva 2017 s přílohami (29Mb); zpráva 2018 s přílohami (23Mb)/

Podle zákona č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a Vyhlášky Ministerstva zemědělství o obsahu vodní bilance, způsobu jejího stanovení a údajích pro vodní bilanci č. 431/2001 Sb. sestavuje Český hydrometeorologický ústav Hydrologickou bilanci České republiky.

Hydrologická bilance se skládá z bilance množství vody a bilance jakosti vody.

Pro kalendářní roky 2002–2005 bylo pro účely bilance množství vody na území státu vymezeno celkem 53 povodí a 10 bilančních oblastí. V roce 2006 bylo zpracování bilance množství vody rozšířeno na 74 povodí.

Výstupy bilance množství v těchto povodích obsahují údaje o:

Pro účely bilance jakosti vody v roce 2002 bylo na území České republiky zvoleno 283 profilů sledování jakosti povrchových vod a 461 objektů sledování jakosti podzemních vod (137 pramenů, 146 mělkých vrtů, 178 hlubokých vrtů). V roce 2006 to bylo již 387 profilů sledování jakosti povrchových vod a 461 objektů sledování jakosti podzemních vod (138 pramenů, 147 mělkých vrtů, 176 hlubokých vrtů), pro které byly určeny tyto výstupy:

Výstupy hydrologické bilance jsou podkladem pro sestavení vodohospodářské bilance, kterou zajišťují příslušní správci povodí. Pro přehlednost, s přihlédnutím k zavedenému způsobu členění České republiky byla snaha vyhodnocení hydrologické bilance soustředit do 8 dílčích povodí: Horního a středního Labe, Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy, Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe, Horní Odry, Moravy a přítoků Váhu, Dyje. Protože však nebylo možné určené oblasti bilančně uzavřít, bylo pro bilanci množství vody vytvořeno rozčlenění České republiky do 10 bilančních oblastí jak ukazuje mapa:

 © ČHMÚ Praha
Ing. Radek Vlnas