VaV/650/6/03 Vliv, analýza a možnosti využití ochranné funkce údolních nádrží pro ochranu před povodněmi v povodí Labe


doba řešení: 2003 - 2005

V průběhu let 2003 – 2005 byl řešen grantový projekt výzkumu a vývoje v programu Ministerstva životního prostředí. Koordinátorem projektu byl Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., spoluřešitelskými organizacemi byly Český hydrometeorologický ústav, Česká zemědělská univerzita a Povodí Vltavy, s. p. Podstatnou část úkolu zpracoval smluvní spoluřešitel Aqualogic Consulting, s.r.o. Úkol vznikl na základě Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe schváleného Mezinárodní komisí pro ochranu Labe (MKOL). Dle téhož plánu je pro Německo zpracovávána studie zabývající se vlivem velkých údolních nádrží na Sále na průběh povodní na Labi ve výzkumném centru EU, Ispra, Itálie. Pro zajištění vzájemné informovanosti řešitelů obou úkolů se konaly v ČHMÚ semináře.

Údolní nádrže obecně představují nejzávažnější antropogenní zásah do hydrologického režimu. Byl zjišťován vliv nádrží (Lipno, Orlík a Slapy na Vltavě a Nechranice na Ohři) na průběh povodní z celého časového rozpětí hydrologických pozorování. Datová základna ČHMÚ umožnila připravit podklady pro sestavení řad za období 1890 až 2002.

Pracovníci oddělení povrchových vod se účastnili řešení na dvou dílčích úkolech, tj. na přípravě datových souborů a na statistické analýze časových řad maximálních průtoků.

V rámci období 1890-2002 byly v povodí Labe pořízeny soubory průtoků (kulminační a průměrné denní průtoky) ve vybraných vodoměrných stanicích, denních srážek a teplot ve srážkoměrných stanicích, které tvořily vstup do simulačních modelů. Byla využita data uložená v databázích ČHMÚ a dále byla z archivních materiálů pořízena data (vodní stavy a denní srážky) z období před začátkem jejich uložení v databázích. Vodní stavy byly na základě zrevidovaných historických nebo nově zkonstruovaných měrných křivek převedeny na průtoky. Výstupem ze simulačních modelů byly dva typy řad průtoků, které vstupovaly do statistického zpracování. Jeden typ průtoků prezentuje stav povodí bez vlivu nádrží, druhý typ odpovídá stavu po výstavbě nádrží (viz. obrázek dole).

Pro vybrané vodoměrné stanice na Vltavě pod Vltavskou kaskádou, na Labi pod zaústěním Vltavy a na Ohři pod vodním dílem Nechranice byla zpracována statistická analýza časových řad kulminačních průtoků a odvozeny přirozené a ovlivněné N-leté průtoky. Výsledkem byl odhad vlivu nádrží na hodnoty N-letých průtoků.

 

lineární trendy časových řad vybraných profilů - porovnání ovlivněné a neovlivněné řady