VaV 510/3/97 Vývoj metod pro stanovení extrémních povodní


doba řešení: 1997 - 2000

Tento projekt byl zpracováván pod garancí Ministerstva životního prostředí, nositelem a koordinátorem projektu byl Český hydrometeorologický ústav. Pracovníci oddělení povrchových vod zpracovávali především dva dílčí úkoly. 

DÚ 1.1 Statistické přístupy odhadu charakteristik extrémních povodní stávajícími postupy

V letech 1997 a 1998 byly pro 44 vybraných přehrad I. a II. kategorie v povodích Labe, Odry a Moravy odvozeny průběhy povodňových vln s maximálním průtokem Q10000 a příslušným objemem.

DÚ 2.4 Statistické metody odhadu charakteristik extrémních povodní

Na základě provedené rešerše světové literatury se začalo s vývojem nové metodiky využívající podmíněné pravděpodobnosti překročení objemu v závislosti na velikosti kulminačního průtoku a trvání povodňové vlny.