Věda a výzkum


Oddělení povrchových vod je nebo bylo zapojeno do řešení grantů či projektů VaV, a to buď jako hlavní řešitel a koordinátor nebo jako spoluřešitel.

 

Seznam řešených grantů a projektů

TB050MZP018 Odvozování N-letých průtoků na nepozorovaných povodích (2016)

 

SP/1a6/108/07 Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření (2007 - 2011)

 

SP/1c4/16/07 Výzkum a implementace nových nástrojů pro předpovědi povodní a odtoku v rámci zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby v ČR (2007 - 2011)

 

VaV-1D/1/5/05 Vývoj metod predikce stavů sucha a povodňových situací na základě infiltračních a retenčních vlastností půdního pokryvu ČR (2005 - 2007)

 

VaV/650/6/03 Vliv, analýza a možnosti využití ochranné funkce údolních nádrží pro ochranu před povodněmi v povodí Labe (2003 - 2005)

 

Projekt QD1368 Verifikace metod odvození hydrologických podkladů pro posuzování bezpečnosti vodních děl za povodní (2001-2004)

 

VaV 510/3/97 Vývoj metod pro stanovení extrémních povodní (1997-2000)