Pozorovací síť


Síť monitoringu povrchových vod tvoří vodoměrné stanice, ve kterých jsou pozorovány vodní stavy, přičemž ve většině z nich se z vodních stavů pomocí měrné křivky vyhodnocují průtoky. Měření vodních stavů probíhá ve většině stanic pomocí automatických měřících přístrojů. Některé vodoměrné stanice jsou osazené také teplotními čidly pro měření teploty vody. Součástí pozorovací sítě jsou také profily se sledováním jakosti vody a plavenin a sedimentů.

Podrobnější informace o sběru a zpracování pozorovaných dat povrchových vod lze nalézt ve výukových materiálech ČHMÚ.

Mapová aplikace pozorovací sítě hydrologie ČHMÚ

Seznam aktuálně měřících vodoměrných stanic (stav k 1. 1. 2018)

Fotografie vybraných vodoměrných stanic je možné si prohlédnout ve fotogalerii.