Publikace oddělení


zpracované hydrologické studie jsou na samostatné stránce

- - - - - - - - -

Boháč, M. - Kulasová, B. - Šercl, P. - Ledvinka, O. - Tyl, R. - Řehánek T.: Metodika odvozování N-letých průtoků na nepozorovaných povodích. Projekt Technologické agentury České republiky (TAČR) TB050MZP018 "Odvozování N-letých průtoků na nepozorovaných povodích." Praha 2016

 

Kukla, P. - Šercl, P.: Vliv vybraných vodních nádrží na minimální průtoky během hydrologického sucha v roce 2015. Hydrologická ročenka České republiky 2015, Praha 2016

 

Kukla, P. - Šercl, P.: Vliv vybraných vodních nádrží na minimální průtoky během hydrologického sucha v roce 2015. In: Seminář Adolfa Patery 2016, elektronický sborník, Praha 2016

 

Daňhelka, J. a kol. (z OPV Boháč, Kourková, Kukla, Šercl): Vyhodnocení sucha na území České republiky v roce 2015. Kompletní zpráva. Praha 2015

 

Budík, L. - Šercl, P. - Kukla, P.: Odvození základních hydrologických údajů za referenční období 1981–2010. Acta Hydrologica Slovaca, roč. 16., Bratislava 2015

 

Šercl, P. - Kukla, P.: Porovnání základních hydrologických údajů za referenční období 1931–1980 a 1981–2010. Hydrologická ročenka České republiky 2014, Praha 2015

 

Tyl, R. - Fojtík, T. - Mayer, P.: Vybrané problémy při zpracování vodních toků a rozvodnic v měřítku 1:10000 v České republice. In: Hydrologické dni 2015, elektronický sborník, Bratislava 2015

 

Pecha, M.: Odvození průběhu přívalových povodní v červnu 2013 na nepozorovaných povodích a vývoj a testování aplikace FFG–CZ. In: Hydrologické dni 2015, elektronický sborník, Bratislava 2015

 

Šercl, P. - Janák, P. - Daňhelka, J.: Možnosti predikce přívalových povodní v podmínkách České republiky. Sborník prací ČHMÚ, svazek 60. Praha 2015

 

Budík, L. - Šercl, P. - Kukla, P. - Lett, P. - Pecha, M.: Odvození základních hydrologických údajů za referenční období 1981 - 2010, Praha 2014

 

Šercl, P. - Pecha, M.: Porovnání příčin a průběhu povodní v srpnu 2002 a červnu 2013. Hydrologická ročenka České republiky 2013, Praha 2014

 

Tyl, R. - Pecha, M.: Povodeň v červnu 2013 na menších vodních tocích na území Prahy v historickém kontextu. Hydrologická ročenka České republiky 2013, Praha 2014

  

Pecha, M. - Tyl, R.: Odvození průběhu přívalových povodní v červnu 2013 na nepozorovaných povodích. In: Hydrologie malého povodí 2014. Praha 2014

 

Řehánek, T. - Adynkiewicz-Piragas, M.: Sjednocování průtokových veličin v příhraniční oblasti povodí Odry. Meteorologické zprávy, ročník 67, číslo 6. Praha 2014

 

Tyl, R. - Pecha, M.: Využití srážkoodtokového modelu při přívalových povodních v červnu 2013. Vodní hospodářství, ročník 64, číslo 7. Praha 2014

 

Šercl, P. - Tyl, R. - Pecha, M. - Halířová, J. - Fryč, T.: Hydrologický průběh povodní, dílčí zpráva. Vyhodnocení povodní v červnu 2013. Praha 2014

 

Šercl, P. - Tyl, R. - Pecha, M.: Průběh a extremita povodně v červnu 2013. Meteorologické zprávy, ročník 66, číslo 6. Praha 2013

 

Pánek, T. - (Řehánek, T.) et al.: Late-Holocene evolution of a floodplain impounded by the Smrdutá landslide, Carpathians Mountains (Czech Republic). In: The Holocene, 2013, Volume 23, Issue 2, s. 218-229. ISSN: 0959-6836. IF = 2,595

 

Řehánek, T.: Povodně na Ostravsku. In: Sborník příspěvků z konference SCICOM v přírodních vědách I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013, s. 74-76. ISBN 978-80-248-2964-7

 

Šercl, P. - Tyl, R.: Rozvodnice v měřítku 1:10000, nový podrobný zdroj dat pro státní správu, vodohospodáře a hydrology, poster. In: 21. konference GIS ESRI. Praha 2012

 

Daňhelka, J. - Kubát, J. - Šercl, P.: Povodně v České republice v roce 2010. ČHMÚ, Praha 2012, ISBN 978-80-87577-00-4

 

Tyl, R.: 10. výročí povodně 2002, redakce sborníku. ČHMÚ, Praha 2012, ISBN 978-80-02-02395-1

 

Tyl, R.: Posouzení vlivu retenčních prostor v povodí na návrhová hydrologická data, disertační práce. FSv ČVUT, Praha 2012

 

Šercl, P. a kol.: Vyhodnocení povodní v srpnu 2010. Hydrologické vyhodnocení průběhu povodní. Dílčí zpráva projektu MŽP, ČHMÚ. Praha 2011

 

Pecha, M. - Tyl, R.: Vyhodnocení průběhu povodně na nepozorovaných povodích s využitím srážkoodtokového modelu. Příloha č. 2 k dílčí zprávě Hydrologické vyhodnocení průběhu povodní. Vyhodnocení povodní v srpnu 2010. Praha 2011

 

Šercl, P.: Vyhodnocení povodní v srpnu 2010. Porovnání s historickou povodní v červenci 1897. Příloha č. 4 k dílčí zprávě Hydrologické vyhodnocení průběhu povodní. MŽP, ČHMÚ. Praha 2011

 

Šercl, P. a kol.: Vyhodnocení povodní v květnu a červnu 2010. Hydrologické vyhodnocení průběhu povodní. Dílčí zpráva projektu. MŽP, VÚV T. G. M., ČHMÚ. Praha 2011

 

Tyl, R.: Využití N-letých návrhových srážek pro výpočet ovlivnění maximálních průtoků z povodí. Meteorologické zprávy, ročník 64, číslo 4, Praha 2011, str. 120 – 124

 

Tyl, R. - Horský, M. - Toman, M. - Fanta, D.: ZNALOP – aplikace pro znalosti povodí. In: Voda a krajina 2011. Praha 2011, s. 154 – 161. ISBN 978-80-01-04876-4

 

Toman, M. - Horský, M. - Tyl, R. - Fanta, D.: Knowledge technologies and geographical information systems in water management – practical aplication. In: Studentská vědecká konference Workshop 2011. Praha 2011

 

Pecha, M.: Vyhodnocení nejistoty předpovědi srážek ve vybraných zdrojových oblastech s ohledem na hydrologické předpovědi v malých povodích. In: Zborník súťažných prác mladých odborníkov. Bratislava 2010. s. 1-15. ISBN: 978-80-88907-73-2

 

Šercl, P. - Daňhelka, J. - Tyl R.: Flash floods in June and July 2009 in the Czech Republic, poster. In: konference European Geosciences Union General Assembly. Vídeň 2010

 

Šercl, P.: Vliv fyzicko-geografických faktorů na charakteristiky teoretických návrhových povodňových vln. Sborník prací ČHMÚ, svazek 54, ISBN 978-80-86690-62-9, ČHMÚ, 2009

Obsahem studie je především podrobná literární rešerše stávajících poznatků týkajících se odvozování teoretických povodňových vln a N-letých (konkrétně 100letých) průtoků na nepozorovaných povodích, kde je vedle dostupných srážkoodtokových a regresních modelů rovněž rozebírána problematika regionalizace návrhových hyetogramů maximálních srážek. Studie se mimo jiné zabývá režimem povodní na vodních tocích v ČR a v obecném měřítku vlivem fyzicko-geografických charakteristik povodí na objem, tvar a velikost kulminačního průtoku povodňových vln. Závěrečné kapitoly jsou věnovány nové (autorem odvozené) metodice pro odhad 100letých průtoků na nepozorovaných povodích, která je založena na tzv. indexu extremity.

 

Boháč, M. - Kukla, P. - Kulasová, B.: Dopady změny klimatu na minimální průtoky. In: Sborník příspěvků ze semináře Hydrologické dny 2010, 1. díl. 25. - 27. října 2010 Hradec Králové. ČHMÚ, Praha 2009, 7 s., ISBN 978-80-86690-84-1

 

Kulasová, B: Současné přístupy a vývojové trendy v určování návrhových hydrologických veličin v ČR. In: Sborník příspěvků ze semináře Hydrologické dny 2010, 2. díl. 25. - 27. října 2010 Hradec Králové. ČHMÚ, Praha 2009, 9 s., ISBN 978-80-86690-84-1

 

Šercl, P. - Daňhelka, J. - Tyl, R.: Problematika předpovídání a hydrologického vyhodnocení přívalových povodní. In: Sborník příspěvků ze semináře Hydrologické dny 2010, 2. díl. 25. - 27. října 2010 Hradec Králové. ČHMÚ, Praha 2009, 9 s., ISBN 978-80-86690-84-1

 

Tyl, R.: Režim průměrných měsíčních průtoků. Tématická mapa v Atlasu krajiny České republiky. Praha Průhonice 2009. ISBN 978-80-85116-59-5

 

Šercl, P. et al.: Vyhodnocení povodní v červnu a červenci 2009 na území České republiky. Dílčí část: Hydrologický průběh povodní. ČHMÚ 2009

 

Šercl, P.: Hodnocení metod odhadu plošných srážek. Meteorologické Zprávy, roč. 61, číslo 2, s. 33–43, Praha 2008, ISSN 0026 – 1173

 

Novický, O. et al.: Časová a plošná variabilita hydrologického sucha v podmínkách klimatické změny na území České republiky. VÚV T. G. M. 2008

 

Elleder, L. - Tyl, R. - Šimandl P.: Rekonstrukce extrémní povodně v květnu 1908. In: Workshop Adolfa Patery 2008, Extrémní hydrologické jevy v povodích. Praha 2008, s. 143-152. ISBN 978-80-02-02113-1

 

Sandev,  M. – Šercl, P. – Daňhelka, J. – Elleder, L. et al: Meteorologické a hydrologické vyhodnocení jarní povodně 2006 na území ČR. ČHMÚ 2006, 337 s.

Povodeň byla způsobena rychlým táním sněhové pokrývky na konci března, a to především v nižších a středních polohách Českomoravské vrchoviny. Šlo o nejrozsáhlejší zimní povodeň na území ČR od 40. let minulého století a její extremita spočívala především v objemu odteklé vody, jehož doba opakování v několika profilech přesáhla 100 let a byla zpravidla významnější než doba opakování kulminačního průtoku.

 

Šercl, P. - Tyl, R.: Meteorologické podklady pro hydrologické vyhodnocení extrémních povodí. In: Seminář Extrémní meteorologické jevy České meteorologické společnosti. Labská bouda v Krkonoších 2006

 

Simon, M. - Bekele, V. - Kulasová, B. - Maul, CH. - Oppermann, R. - Řehák, P.: Labe a jeho povodí, geografický, hydrologický a vodohospodářský přehled. MKOL 2005, 258 s.

 

Šercl, P.: Odvození teoretických povodňových vln deterministickými přístupy pro účely posuzování bezpečnosti vodních děl za povodní. (Derivation of theoretical design flood hydrographs by deterministic methods for the assessment of dam safety during floods). In: Sborník příspěvků z konference Vodní toky 2005, Hradec Králové, 5 s.

 

Kulasová, B. - Boháč, M.: Odvození teoretických povodňových vln statistickými přístupy pro účely posuzování bezpečnosti vodních děl za povodní. (Derivation of theoretical design flood hydrographs by statistical methods for the assessment of dam safety during floods). In: Sborník příspěvků z konference Vodní toky 2005, Hradec Králové, 5 s.

 

Tyl, R.: Hydrologické aspekty v rizikové analýze. (Hydrologic aspects in risk analysis).  In: Sborník příspěvků z konference Hydrologické dny 2005, Bratislava, 9 s.

 

Šercl, P.: Odvození teoretických povodňových vln deterministickými přístupy pro účely posuzování bezpečnosti vodních děl za povodní. (Derivation of theoretical design flood hydrographs by deterministic methods for the assessment of dam safety during floods). In: Sborník příspěvků z konference Hydrologické dny 2005, Bratislava, 16 s.

 

Kulasová, B. - Boháč, M.: Verifikace metod odvození hydrologických podkladů pro posuzování bezpečnosti vodních děl za povodní statistickými přístupy. (Verification of methods of derivation of ydrological data for the assessment of dam safety during floods by statistical approaches). In: Sborník příspěvků z konference Hydrologické dny 2005, Bratislava, 16 s.

 

Kulasová, B. - Boháč, M. - Daňhelka, J. - Elleder, L. - Kourková, H. - Kubát, J.: Vliv, analýza a možnosti využití ochranné funkce údolních nádrží pro ochranu před povodněmi v povodí Labe. (The influence, analysis and possibilities of utilisationof the dam proctective function for flood mitigation in the Labe river basin). Závěrečná zpráva VaV /650/603, Praha, VÚV T. G. M. 2005, 146 s + přílohy.

Cílem úkolu bylo stanovit vliv provozu nádrží vltavské kaskády Lipno, Orlík, Slapy a nádrže Nechranice na Ohři na povodňový režim toku pod těmito nádržemi. Ve vybraných vodoměrných stanicích (Praha na Vltavě, Mělník na Labi, Louny na Ohři, Ústí n. L. a Děčín na Labi) byly pomocí simulačních modelů získány dvě homogenní řady průtoků prezentující přirozený a ovlivněný stav povodí. Oba typy řad ročních maximálních průtoků byly statisticky posouzeny a byly stanoveny přirozené a ovlivněné N-leté průtoky. Pro standardní stupnici N-letých průtoků byly vypočteny rozdíly, tj. zmenšení maximálních průtoků vlivem manipulací.

 

Šercl, P. - Polcar, P.: Work procedures during the evaluation of the August 2002 flood. XXII. conference of danubian countries on the hydrological forecasting and hydrological bases of water management. Abstract. CD-ROM - full version. CHMÚ, 2004.

 

Šercl, P. - Kurka, D.: Povodeň v Ledči nad Sázavou 10. 6. 2004. (Flood in Ledeč nad Sázavou on the 10.6.2004). Praha, ČHMÚ 2004, 12 s.

 

Řičicová, P. - Daňhelka, J.  - Kourková, H. - Návojová, H.: Sucho v českých povodích v roce 2003. (Drought in the Czech basins in 2003). Vodní hospodářství, 2004 (2), Praha, s. 25 – 29.

 

Kulasová, B. - Šercl, P. - Boháč, M.: Verifikace metod odvození hydrologických podkladů pro posuzování bezpečnosti vodních děl za povodní. Metodická příručka pro výběr a aplikaci vhodné metody k odvození hydrologických podkladů za účelem posouzení bezpečnosti vodních děl. (Methodical handbook for the selection and application of a suitable method for the derivation of hydrological data for dam safety assessment). Praha, ČHMÚ červen 2004, 71 s. + 2 přílohy.

Příručka shrnuje výsledky výzkumné činnosti pro potřeby praktických využívání aplikací. Slouží hydrologům v ČHMÚ při zavádění nových metodických přístupů do praxe. Zahrnuje návod k postupům při odvozování teoretických povodňových vln včetně příkladů pro konkrétní vodní díla. Přílohy 1 a 2 obsahují uživatelské manuály k příslušnému programovému vybavení.

 

Kulasová, B. - Šercl, P. - Boháč, M.: Verifikace metod odvození hydrologických podkladů pro posuzování bezpečnosti vodních děl za povodní. (Verification of methods for derivation of hydrological data for dam safety assessment during floods). Závěrečná zpráva projektu QD 1368. Praha, ČHMÚ červen 2004, 127 s.

Zpráva obsahuje výsledky řešení za roky 2002–2004. Byly vyvinuty a ověřeny nové metodiky pro odvozování parametrů teoretických povodňových vln a to jak statistickými přístupy s využitím podmíněných pravděpodobností překročení objemu (se vstupy a výstupy buď v denním nebo hodinovém kroku), tak i deterministickými přístupy.

 

Tyl, R.: Klimatická změna a její vliv na operativní řízení vodních děl za povodní na malých povodích. Kapitola 3 závěrečné grantové zprávy „Systém preventivních opatření proti nepříznivým vlivům klimatické změny na vodní zdroje“. Praha 2004

 

Šercl, P. - Vološ, B.: Extrémní povodeň dne 15.7.2002 v povodí Hodonínky - vyhodnocení hydrogramu na nepozorovaném povodí pomocí srážko-odtokového modelu. Workshop  Extrémní hydrologické jevy v povodích, sborník str. 19 - 30, Praha-Novotného Lávka, 2003.

 

Kulasová, B. - Boháč, M. - Lett, P.: Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002, 3. etapa, Hodnocení extremity povodně.  ČHMÚ 2003,  11 s.

 

Šercl, P. - Kulasová, B. - Kessl, J. - Vrabec, M. - Řičicová, P. - Kubát, J.: Hydrologické vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002. 2. (aktualizovaná) etapa projektu Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002. ČHMÚ 2003, 134 s.

Zpráva se zabývá hodnocením průběhu povodně, metodami vyhodnocením povodňových průtoků, bilančním posouzením srážek a odtoku, hodnocením extremity povodně, vlivem povodně na režim podzemních vod, činností hydrologické hlásné a předpovědní služby, porovnáním s historickými povodněmi. Povodeň v srpnu 2002 byla vyhodnocena v mnoha profilech jako největší povodeň v historii pozorování z hlediska dosažených vodních stavů a průtoků. Opakování povodně s podobnými parametry není v budoucnu vyloučené. Z porovnání množství spadlých srážek s tzv. pravděpodobnou maximálních srážkou vyplynulo, že je v našem regionu možný výskyt ještě větší povodně, než byla povodeň v srpnu 2002.