N–leté průtoky


Hodnoty N-letých průtoků jsou poskytovány např. pro účely návrhu, výstavby a provozu vodních děl a zařízení na vodních tocích, návrhu a výstavby mostů a jiných zařízení křižujících vodní toky, propustků v železničních, dálničních a silničních tělesech, řešení ochrany území a objektů před povodněmi na vodních tocích atd.

N-leté průtoky ve vodoměrných stanicích QN se určují z čáry opakování ročních kulminačních průtoků a udávají se v m3.s-1  pro doby opakování N = 1, 2, 5, 10, 20, 50 a 100 let. Údaje se zpracovávají za celé období pozorování ve stanicích.

Základem pro odvození N-letých průtoků je zpracování charakteristik maximálních průtoků ze sítě vodoměrných stanic a následná aplikace výpočetních nástrojů, které umožňují extrapolaci hodnot N-letých průtoků z vodoměrných stanic do nepozorovaných profilů.

Při zpracování N-letých průtoků se pokud možno vylučuje vliv výrazného prokazatelného ovlivnění (např. provozem vodních děl). ČHMÚ standardně poskytuje N-leté průtoky víceméně neovlivněné. Pokud existuje bezprostředně pod vodním dílem vodoměrná stanice s delší dobou pozorování, mohou být poskytnuty i N-leté průtoky ovlivněné; tyto údaje budou platné za předpokladu zachování pravidel manipulací za povodně. V ostatních případech jsou N-leté průtoky ovlivněné (např. provozem vodních děl) řešeny hydrologickou studií.

Hodnoty N-letých průtoků jsou pravidelně aktualizovány na základě výskytu extrémních povodní, a dále s ohledem na výsledky různých hydrologických studií.

Seznam N-letých průtoků ve vybraných vodoměrných stanicích je možné si v tabulkové podobě stáhnout v sekci ke stažení.