Hydrologické údaje


Popis, rozdělení, zatřídění, zpracování a poskytování hydrologických údajů upravuje norma ČSN 751400 „Hydrologické údaje povrchových vod“. Podle této normy se hydrologické údaje dělí na standardní a nestandardní.

 

Standardní hydrologické údaje

Standardní hydrologické údaje jsou poskytovány pro libovolný profil v síti vodních toků Českým hydrometeorologickým ústavem. Podle územní působnosti tyto údaje vydávají pobočky ČHMÚ.

Standardní hydrologické údaje jsou:

 • základní hydrologické údaje,

 • N-leté průtoky s dobou opakování N = 200 let a N = 500 let,

 • teoretická povodňová vlna (stanovená jako standardní hydrologický údaj, podrobnosti viz norma),

 • pozorovaná povodňová vlna,

 • dlouhodobé průměrné průtoky určitých měsíců nebo hydrologických sezón,

 • funkce překročení průměrných denních, měsíčních, sezónních a ročních průtoků za víceleté období,

 • pozorované nebo odvozené časové řady průměrných denních, měsíčních, sezónních a ročních průtoků.

Základní hydrologické údaje jsou:

Vzorovou objednávku na základní hydrologické údaje najdete zde.

 

Nestandardní hydrologické údaje

Nestandardní hydrologické údaje a hydrologické studie mohou být zpracovány a poskytovány také jinými odbornými pracovišti.

Nestandardní hydrologické údaje jsou:

 • všechny údaje o průtocích ve vodních tocích neuvedené ve standardních údajích,

 • teoretická povodňová vlna (stanovená formou studie, podrobnosti viz norma),

 • údaje o průtocích v umělých vodních tocích,

 • umělé průtokové řady,

 • údaje o všech ostatních hydrologických prvcích.

Vzhledem k pravděpodobnostnímu charakteru hydrologických údajů se poskytované údaje o průtocích zatřídí podle předpokládané spolehlivosti do jedné ze čtyř tříd (viz ČSN 751400, příloha A - Zatřídění hydrologických údajů).