Hydrologická data


Český hydrometeorologický ústav poskytuje celou řadu pozorovaných i odvozených dat. Podrobnější popis některých poskytovaných údajů z hydrologie povrchových vod najdete pod položkami dole.

 

Standardní a nestandardní hydrologické údaje

Popis, rozdělení, zatřídění, zpracování a poskytování hydrologických údajů upravuje norma ČSN 751400 „Hydrologické údaje povrchových vod“.

Více...

 

Teoretické povodňové vlny

Teoretické povodňové vlny (TPV) jsou poskytovány pobočkami ČHMÚ jako standardní hydrologický údaj (dle ČSN 751400) pro libovolný profil na vodním toku pro dobu opakování kulminačního průtoku maximálně 500 let.

Pro delší doby opakování se TPV zpravidla poskytují formou hydrologické studie (více zde), které provádějí buď pobočková pracoviště v Ostravě a Brně, nebo oddělení povrchových vod v Praze. Tyto teoretické povodňové vlny může zpracovávat i jiné odborné pracoviště, než je ČHMÚ.

 

Časové řady

Základní veličinou je průměrný denní, od roku 2003 průměrný hodinový průtok, který je vyhodnocován z pozorovaných vodních stavů ve vodoměrných stanicích. Soustavné pozorování tvoří časovou řadu těchto hodnot, jejíž délka je odvislá od doby pozorování v dané vodoměrné stanici. Nejdelší souvislá řada průměrných denních průtoků je ve stanici Děčín na Labi, a to od roku 1888. Délky pozorování ve vodoměrných stanicích je možné orientačně zjistit z tabulky, kde je však uveden pouze počátek pozorování. Časové řady mohou být přerušované v důsledku různých příčin, např. válečné období, zničení stanice povodní atd.

Časové řady poskytuje oddělení Hydrofondu a bilancí, případně oddělení hydrologie příslušné pobočky ČHMÚ.

Poskytované mohou být časové řady následujících prvků:

  • okamžité vodní stavy (v digitální podobě od roku 1994)

  • průměrné denní průtoky

  • průměrné hodinové průtoky (od roku 2003)

  • povodňové vlny

  • denní (hodinové) teploty vody

Na základě výše uvedených řad mohou být vypočteny další údaje, např. průměrné měsíční a roční údaje a jejich čáry překročení, čáry překročení M-denních průtoků za jiné referenční období atd.