Úkoly oddělení


Můžete navštívit naše pracoviště osobně na těchto adresách:

Pracoviště Praha: Na Šabatce 17, Praha 4 - Komořany

Mapa

Ortofoto

Laboratoř: Kolarovova 942, Praha 4 - Libuš

Mapa

Ortofoto

Pracoviště Brno: Kroftova 43, Brno

Mapa

Ortofoto

Aktuality:

Nejsou.

Sledování jakosti vod

Český hydrometeorologický ústav je podle své zakládací listiny zodpovědný za provoz státních sítí sledování jakosti vody. V současné době zabezpečuje provoz státní sítě sledování jakosti vody v tocích (SSSJVT), státní sítě sledování jakosti podzemních vod (SSSJPV) a řady mezinárodních monitorovacích aktivit a projektů. Monitorování jakosti povrchových a podzemních vod je nejdůležitějším nástrojem k získání informací potřebných k hodnocení stavu a vývoje hydrosféry a ochrany zdrojů pitné vody. Odběry vzorků povrchových a podzemních vod a jejich rozbory zajišťuje ČHMÚ v externích akreditovaných laboratořích. ČHMÚ provádí sběr dat, jejich kontrolu a uložení v národní databázi, prezentaci a základní rutinní vyhodnocení zjištěných dat. Od roku 2003 jsou veškeré naměřené údaje k dispozici veřejnosti na těchto stránkách v on-line databázi jakosti vody nebo formou přehledových map v sekci "Výsledky monitoringu". Charakteristické hodnoty vybraných ukazatelů jsou pro evidenci ISVS zveřejňovány na specializovaných WWW stránkách .

Nespornou výhodnou monitoringu ve státní síti sledování jakosti vod, kterou provozuje Český hydrometeorologický ústav, je celorepublikové pojetí této problematiky. To znamená, že jsou kladeny stejné požadavky na odběry vzorků, analýzy, akreditaci laboratoří, minimální požadované meze stanovitelnosti, termíny a způsob předávání výsledků. Získané výsledky jsou tedy vzájemně srovnatelné, uložené v jedné databázi a stejným způsobem i vyhodnocované. Další nespornou výhodou je, že ČHMÚ vyhodnocuje v dlouhých řadách pozorování průtoků vody, provozuje síť sledování množství plavenin a jak již bylo zmíněno provozuje státní síť sledování jakosti vody v tocích. Sloučením těchto samostatných programů monitoringu do jediného programu sledování v profilech sítě komplexního sledování jakosti vod bude vytvořena báze veškerých dat, které jsou potřebné pro jejich vyhodnocení. Z uvedených informací vyplývá, že v databázi ČHMÚ jsou uloženy jedinečné časové řady vývoje jakosti vody v tocích a jakosti podzemních vod.