logo ČHMÚ
Český hydrometeorologický ústav
Úsek hydrologie
Prezentace historických hydrologických a klimatologických dat

 

Licenční Smlouva na užívání dat a produktů ČHMÚ uvedených na portálu ČHMÚ.

Český hydrometeorologický ústav

Sídlo:     Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4
IČ: 00020699, DIČ: CZ00020699
zastoupený Ing. Václavem Dvořákem, PhD., ředitelem
(dále jen “Poskytovatel”) 

v souladu s § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů poskytuje uživateli portálu ČHMÚ („Nabyvatel“) nevýhradní a nepřevoditelné právo volného stažení a bezúplatného užití za níže uvedených podmínek částí databáze a dat, resp. produktů nebo odvozených produktů (dále jen „Data a Produkty“), a to za těchto podmínek:

1)        Nabyvatel je oprávněn užít Data a Produkty pouze pro vlastní potřebu.

2)        Nabyvatel Data a Produkty nepoužije ke zpracování datových souborů, programů či jakýchkoli jiných výstupů za účelem jejich předávání třetím osobám a nebude je využívat za účelem dosažení zisku.

3)        Nabyvatel není v žádném případě oprávněn provádět jakékoliv změny dat a produktů bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

4)        Nabyvatel má povinnost při dalším využívání poskytnutých Dat a Produktů uvést jako autorský zdroj webovou stránku www.chmi.cz. Nesmí však při tom vzniknout dojem, že Poskytovatel podporuje způsob, jakým jsou data a produkty nebo jejich další využití Nabyvatelem používáno.

Stažením a užitím Dat a Produktů Nabyvatel vyjadřuje souhlas s výše uvedenými podmínkami stažení a užití Dat a Produktů a zavazuje se je dodržovat.

Tato smlouva se řídí platným právním řádem České republiky, zejména pak ustanoveními zákona
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů upravujících práva a povinnosti stran v souvislosti s poskytováním dat a produktů podle této smlouvy, a to v jejich platném znění.

 
Souhlasím s licenční smlouvou v plném rozsahu:
Nesouhlasím s licenční smlouvou:

Aktuální hydrologické informace | Výstrahy
Hydrologické předpovědi | Hlásné profily | IS množství
Jakost vody | Monitoring jakosti vody: IS Arrow
Hydrologické ročenky | Hydrologická bilance
Projekty na vyhodnocení významných povodní

Informační systém Voda České republiky
Seznam oddělení úseku hydrologie
Aktuální radarová data | Radarové odhady srážek |
Numerický model Aladin
Aktuální informace o počasí


ČHMÚ | Hydrologie


Stránka zřízena 1.12.2014, aktualizována 24.08.2015
Připomínky:
jirak [zavináč] chmi.cz
ledvinka [zavináč] chmi.cz
rybak [zavináč] chmi.cz
© Copyright Český hydrometeorologický ústav Praha | Podmínky užití
RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D., náměstek pro hydrologii
mailto: danhelka [zavináč] chmi.cz