Hydrologická ročenka České republiky 2019

Titulní strana

Popis fotografie, seznam autorů
Obsah

Contents

Předmluva

Seznam tabulek, obrázků, map a vybraných symbolů a zkratek

List of tables, list of figures, list of maps and list of selected symbols and abbreviations

Slovník pojmů; Glossary

Úvod

Introduction


Kapitoly

I.

Zhodnocení hydrologického vývoje v roce 2019

II. Hydrologická bilance množství vody
III. Hydrologická bilance jakosti vody
IV. Zpracování dat a jejich poskytování veřejnosti
V. Aktuální a regionální problémy a úkoly hydrologie
VI. Přehled publikovaných prací v roce 2019

Přílohy   

PI.
PI.1

Přehled hydrologických pozorování v roce 2019
Úvodní poznámky a vysvětlivky

PI.2 Hydrologické pořadí hlavních povodí a působnost poboček ČHMÚ
PI.3 Přehled hydrogeologických rajonů
PI.4 Seznam bilancovaných skupin hydrogeologických rajonů
PI.5 Přehled pozorovacích objektů a profilů
PII. Přehled hydrologických pracovišť ČHMÚ
Mapa PII.1 Územní členění ČR podle poboček ČHMÚ pro HPPS a pro režimové zpracování

Přílohy uváděné pouze v elektronické verzi ročenky

Seznam příspěvků publikovaných v V. kapitole v ročnících 1994–2018
 
Tabulky, obrázky a mapy
Tab. III.1.1E

Klasifikace ukazatelů jakosti povrchových vod ve vybraných profilech

Tab. III.1.2E

Nehodnocené ukazatele v povrchových vodách

Tab. III.1.3E Hodnocení jakosti povrchových vod ve vybraných profilech podle NEK
Tab. III.2.2E Maximální hodnoty ukazatelů jakosti podzemních vod překračující limity
Tab. III.3.3E Počty hodnot pod mezí stanovitelnosti a nejvyšší změřené hodnoty prioritních nebezpečných látek v pevných matricích dílčích povodí
Tab. PI.2E Jakostní ukazatele sledované v povrchové vodě, podzemní vodě a pevných matricích
Obr. III.1.15E-18E Překročení NEK v povrchových vodách
Mapa PI.1E Hydrologické pořadí hlavních povodí
Mapa PI.2E Hydrogeologické rajony
Mapa PI.3E Vodoměrné stanice
Mapa PI.4E Vodoměrné stanice se sledováním teploty vody
Mapa PI.5E Profily se sledováním plavenin a sedimentů
Mapa PI.6E Profily sledování jakosti povrchových vod
Mapa PI.7E Pozorovací objekty podzemních vod
Mapa PI.8E Pozorovací objekty podzemních vod se sledováním jakosti
Mapa PI.9E Hlásná síť podzemních vod
Mapa PII.2E Územní členění České republiky podle poboček ČHMÚ
Mapa PII.3E Správní členění České republiky
Seznamy pozorovacích objektů a profilů:
Popis Popis seznamů pozorovacích objektů a profilů
PI.5.1E Vodoměrné stanice na povrchových vodách
PI.5.2E Profily sledování jakosti povrchových vod
PI.5.3E Pozorovací objekty pro sledování vydatnosti a jakosti pramenů
PI.5.4E Pozorovací vrty pro sledování hladin a jakosti podzemních vod

Objednávka Hydrologické ročenky

Tiráž

Hydrologie | ČHMÚ