Hydrologická ročenka České republiky 2016

Titulní strana

Popis fotografie, seznam autorů
Obsah

Contents

Předmluva

Seznam tabulek, obrázků, map a vybraných symbolů a zkratek

List of tables, list of figures, list of maps and list of selected symbols and abbreviations

Úvod

Introduction


Kapitoly

I.       

Zhodnocení hydrologického vývoje v roce 2016

II. Hydrologická bilance množství vody
III.  Hydrologická bilance jakosti vody
IV. Zpracování dat a jejich poskytování veřejnosti
V. Aktuální a regionální problémy a úkoly hydrologie
VI. Přehled publikovaných prací v roce 2016

Přílohy   

PI.
PI.1

Přehled hydrologických pozorování v roce 2016
Úvodní poznámky a vysvětlivky

PI.2 Hydrologické pořadí hlavních povodí a působnost poboček ČHMÚ
PI.3 Přehled hydrogeologických rajonů
PI.4 Přehled pozorovacích objektů a profilů
PII. Přehled hydrologických pracovišť ČHMÚ
Mapa P.1 Územní členění ČR podle poboček ČHMÚ pro HPPS a pro režimové zpracování

Přílohy uváděné pouze v elektronické verzi ročenky

Seznam příspěvků publikovaných v V. kapitole v ročnících 1994–2015
 
Tabulky, obrázky a mapy
Tab. III.3E

Klasifikace ukazatelů jakosti povrchových vod ve vybraných profilech

Tab. III.4E Hodnocení jakosti povrchových vod podle NEK
Tab. III.5E Maximální hodnoty ukazatelů jakosti podzemních vod překračující limity
Tab. III.6E

Počty hodnot pod mezí stanovitelnosti a nejvyšší změřené hodnoty prioritních nebezpečných látek v pevných matricích dílčích povodí

Tab. P.2E Jakostní ukazatele sledované v povrchové vodě, podzemní vodě a pevných matricích
Obr. III.4E Kontaminace bioty vybranými nebezpečnými látkami v roce 2016
Mapa P.2E Hydrologické pořadí hlavních povodí
Mapa P.3E Hydrogeologické rajony
Mapa P.4E Vodoměrné stanice
Mapa P.5E Vodoměrné stanice se sledováním teploty vody
Mapa P.6E Profily se sledováním plavenin a sedimentů
Mapa P.7E Profily sledování jakosti povrchových vod
Mapa P.8E Pozorovací objekty podzemních vod
Mapa P.9E Pozorovací objekty podzemních vod se sledováním jakosti
Mapa P.10E Hlásná síť podzemních vod
Mapa P.11E Územní členění ČR podle poboček ČHMÚ
Mapa P.12E Správní členění České republiky
Seznamy pozorovacích objektů a profilů:
PI.4.1E Vodoměrné stanice na povrchových vodách
PI.4.2E Profily sledování jakosti povrchových vod
PI.4.3E Pozorovací objekty pro sledování vydatnosti a jakosti pramenů
PI.4.4E Pozorovací vrty pro sledování hladin a jakosti podzemních vod

Objednávka Hydrologické ročenky

Tiráž

Hydrologie | ČHMÚ