Český hydrometeorologický ústav – Úsek hydrologie

Hydrologická ročenka České republiky 2014

 


Titulní strana

Popis fotografie, seznam autorů
Obsah

Contents

Předmluva

Seznam tabulek, obrázků, map a vybraných symbolů a zkratek

List of tables, list of figures, list of maps and list of selected symbols and abbreviations

Úvod

Introduction


Kapitoly

I.       

Hydrologická charakteristika roku 2014

II. Hydrologická bilance množství vody
III.  Hydrologická bilance jakosti vody
IV. Zpracování dat a jejich poskytování veřejnosti
V. Aktuální a regionální problémy a úkoly hydrologie
VI. Přehled publikovaných prací v roce 2014

 

Přílohy   

PI.
PI.1

Přehled hydrologických pozorování v roce 2014
Úvodní poznámky a vysvětlivky

PI.2 Hydrologické pořadí hlavních povodí a působnost poboček ČHMÚ
Mapa P.1 Hydrologické pořadí hlavních povodí
PI.3 Přehled hydrogeologických rajonů
Mapa P.2 Hydrogeologické rajony
PI.4 Přehled pozorovacích objektů a profilů
Mapa P.3 Vodoměrné stanice
Mapa P.4 Vodoměrné stanice se sledováním teploty vody
Mapa P.5 Profily se sledováním plavenin a sedimentů
Mapa P.6 Profily sledování jakosti povrchových vod
Mapa P.7 Pozorovací objekty podzemních vod
Mapa P.8 Pozorovací objekty podzemních vod se sledováním jakosti
Mapa P.9 Hlásná síť podzemních vod
PII. Přehled hydrologických pracovišť ČHMÚ
Mapa P.10 Územní působnost poboček ČHMÚ
Mapa P.11 Správní členění České republiky

Přílohy uváděné pouze na CD

Seznam příspěvků publikovaných v V. kapitole v ročnících 1994–2013

Sestavení hydrologické bilance množství vody
Tabulky, obrázky a mapy:
Tab. III.3CD

Klasifikace ukazatelů jakosti povrchových vod ve vybraných profilech

Tab. III.4CD Hodnocení jakosti povrchových vod podle NEK a zařazení do jakostních tříd
Tab. III.5CD Maximální hodnoty ukazatelů jakosti podzemních vod překračující limity
Tab. III.6CD

Přehled koncentrací polutantů v plaveninách a sedimentech

Tab. III.7CD Hodnocení jakosti plavenin a sedimentů podle NEK a zařazení do jakostních tříd
Tab. III.8CD Hodnocení trendů chemických ukazatelů v plaveninách a sedimentech
Tab. P.2CD Jakostní ukazatele sledované v povrchové vodě, podzemní vodě a pevných matricích
Obr. III.4CD Kontaminace bioty vybranými nebezpečnými látkami v roce 2014
Obr. III.5CD

Kontaminace bioty vybranými nebezpečnými látkami v roce 2013

Mapa III.19CD

Výskyt látek, které překročily limit NEK v sedimentech v roce 2013

Mapa III.20CD

Výskyt látek, které překročily limit NEK v plaveninách v roce 2013

Mapa III.21CD Výskyt látek, které překročily limit NEK v sedimentovatelných plaveninách v roce 2013
Seznamy pozorovacích objektů a profilů:
PI.4.1CD Vodoměrné stanice na povrchových vodách
PI.4.2CD Profily sledování jakosti povrchových vod
PI.4.3CD Pozorovací objekty pro sledování vydatnosti a jakosti pramenů
PI.4.4CD Pozorovací vrty pro sledování hladin a jakosti podzemních vod

Objednávka Hydrologické ročenky

Tiráž