Český hydrometeorologický ústav – Úsek hydrologie

Hydrologická ročenka České republiky 2013

 


Titulní strana

Popis fotografie, seznam autorů
Obsah

Contents

Předmluva

Seznam tabulek, obrázků, map a vybraných symbolů a zkratek

List of tables, list of figures, list of maps and list of selected symbols and abbreviations

Úvod

Introduction


Kapitoly

I.       

Hydrologická charakteristika roku 2013

II. Hydrologická bilance množství vody
III.  Hydrologická bilance jakosti vody
IV. Zpracování dat a jejich poskytování veřejnosti
V. Aktuální a regionální problémy a úkoly hydrologie
VI. Přehled publikovaných prací v roce 2013

 

Přílohy   

PI.
PI.1

Přehled hydrologických pozorování v roce 2013
Úvodní poznámky a vysvětlivky

PI.2 Hydrologické pořadí hlavních povodí a působnost poboček ČHMÚ
Mapa P.1 Hydrologické pořadí hlavních povodí
PI.3 Přehled hydrogeologických rajonů
Mapa P.2 Hydrogeologické rajony
PI.4 Přehled pozorovacích objektů a profilů
Mapa P.3 Vodoměrné stanice
Mapa P.4 Vodoměrné stanice se sledováním teploty vody
Mapa P.5 Profily se sledováním plavenin a sedimentů
Mapa P.6 Profily sledování jakosti povrchových vod
Mapa P.7 Pozorovací objekty podzemních vod
Mapa P.8 Pozorovací objekty podzemních vod se sledováním jakosti
Mapa P.9 Hlásná síť podzemních vod
PII. Přehled hydrologických pracovišť ČHMÚ
Mapa P.10 Územní působnost poboček ČHMÚ
Mapa P.11 Správní členění České republiky

Seznam příspěvků publikovaných v V. kapitole v ročnících 1994–2012
Sestavení hydrologické bilance množství vody

Tabulky, obrázky, mapy a seznamy uváděné pouze na CD:
PI.CD4.1 Vodoměrné stanice na povrchových vodách
PI.CD4.2 Profily sledování jakosti povrchových vod
PI.CD4.3 Pozorovací objekty pro sledování vydatnosti a jakosti pramenů
PI.CD4.4 Pozorovací vrty pro sledování hladin a jakosti podzemních vod
Tab. III.CD1 Hodnocení jakosti povrchových vod podle NEK a zařazení do jakostních tříd
Tab. III.CD2 Klasifikace ukazatelů jakosti povrchových vod ve vybraných profilech
Tab. III.CD3 Maximální hodnoty ukazatelů jakosti podzemních vod překračující limity
Tab. P.CD1 Jakostní ukazatele sledované v povrchové vodě, podzemní vodě a pevných matricích

Objednávka Hydrologické ročenky

Tiráž