Hydrologická ročenka České republiky 2010

Titulní strana

Obsah

Contents

Předmluva

Seznam tabulek, obrázků, map, vybraných symbolů a zkratek

List of tables, list of figures, list of maps, list of selected symbols and abbreviations

Úvod

Introduction


Kapitoly

I.       

Hydrologická charakteristika roku 2010

II. Hydrologická bilance množství vody
III.  Hydrologická bilance jakosti vody
IV. Zpracování dat a jejich poskytování veřejnosti
V. Aktuální a regionální problémy a úkoly hydrologie
VI. Přehled publikovaných prací v roce 2010

Přílohy   

PI
PI.1

Přehled hydrologických pozorování v roce 2010
Úvodní poznámky a vysvětlivky

PI.2 Hydrologické pořadí hlavních povodí a působnost poboček ČHMÚ
Mapa P.1 Hydrologické pořadí hlavních povodí
PI.3 Přehled hydrogeologických rajonů
Mapa P.2 Hydrogeologické rajony
PI.4 Přehled pozorovacích objektů a profilů
PI.4.1 Vodoměrné stanice na povrchových vodách
PI.4.2 Profily sledování jakosti povrchových vod
PI.4.3 Pozorovací objekty pro sledování vydatnosti a jakosti pramenů
PI.4.4 Pozorovací vrty pro sledování hladin a jakosti podzemních vod
Mapa P.3 Vodoměrné stanice
Mapa P.4 Vodoměrné stanice se sledováním teploty vody
Mapa P.5 Profily se sledováním plavenin a sedimentů
Mapa P.6 Profily sledování jakosti povrchových vod
Mapa P.7 Pozorovací objekty podzemních vod
Mapa P.8 Pozorovací objekty podzemních vod se sledováním jakosti
Mapa P.9 Hlásná síť podzemních vod
PII. Přehled hydrologických pracovišť ČHMÚ
Mapa P.10 Územní působnost poboček ČHMÚ
Mapa P.11 Správní členění České republiky

Objednávka Hydrologické ročenky

Tiráž