Hydrologická ročenka České republiky 2008

Obsah

Titulní strana

Obsah

Contents

Předmluva

Titulní strana Výroční zprávy (1908)

Seznam tabulek, seznam obrázků, seznam map

Seznam vybraných symbolů a zkratek

List of tables, list of figures, list of maps

List of selected symbols and abbreviations

Úvod

Introduction


Kapitoly

I.       

Hydrologická charakteristika roku 2008

II. Hydrologická bilance množství vody
III.  Hydrologická bilance jakosti vody
IV. Zpracování dat a jejich poskytování veřejnosti
V. Aktuální a regionální problémy a úkoly hydrologie
VI. Přehled publikovaných prací v roce 2008

Přílohy   

PI.  Přehled hydrologických pozorování v roce 2008
PI.1 Úvodní poznámky a vysvětlivky
PI.2 Hydrologické pořadí hlavních povodí
Mapa P.1 Hydrologické pořadí hlavních povodí
PI.3 Přehled hydrogeologických rajonů
Mapa P.2 Hydrogeologické rajony
PI.4 Přehled pozorovacích objektů a profilů
PI.4.1 Vodoměrné stanice na povrchových vodách
PI.4.2 Profily sledování jakosti povrchových vod
PI.4.3 Pozorovací objekty pro sledování vydatnosti a jakosti pramenů
PI.4.4 Pozorovací vrty pro sledování hladin a jakosti podzemních vod
Mapa P.3 Vodoměrné stanice
Mapa P.4 Vodoměrné stanice se sledováním teploty vody
Mapa P.5 Profily se sledováním plavenin a sedimentů
Mapa P.6 Profily sledování jakosti povrchových vod
Mapa P.7 Pozorovací objekty podzemních vod
Mapa P.8 Pozorovací objekty podzemních vod se sledováním jakosti
Mapa P.9 Hlásná síť podzemních vod
   
PII. Přehled hydrologických pracovišť ČHMÚ
Mapa P.10 Územní působnost poboček ČHMÚ
Mapa P.11 Správní členění České republiky

 


Objednávka Hydrologické ročenky

Tiráž     


Ing. Michal Černý
hlavní redaktor Hydrologické ročenky


Hydrologie | ČHMÚ


Připomínky: rybak [zavináč] chmi.cz
© Copyright Český hydrometeorologický ústav Praha | Podmínky užití
RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D., náměstek pro hydrologii
mailto: danhelka [
zavináč] chmi.cz