Seznam tabulek

 

Tab. I.1 Kulminační stavy v roce 2005, při kterých byl dosažen 2. stupeň povodňové aktivity, nebo průtok větší než 2letý

Tab. II.1 Charakteristické hydrologické údaje ve vybraných vodoměrných stanicích za hydrologický rok 2005

Tab. II.2 Průměrné denní průtoky ve vybraných vodoměrných stanicích za kalendářní rok 2005

Tab. II.3 Průměrné měsíční vydatnosti ve vybraných prameneh za kalendářní rok 2005

Tab. II.4 Průměrné měsíční úrovně hladin ve vybraných vrtech za kalendářní rok 2005

Tab. II.5 Seznam bilančních profilů množství vody rozdělených podle bilančních oblastí 

Tab. III.1 Četnost hodnot vybraných ukazatelů ve vzorcích podzemních vod v roce 2005 podle oblastí povodí

Tab. III.2 Průměrné roční koncentrace plavenin a roční odoky plavenin

Tab. III.3 Roční odtok znečišťujících látek vázaných na plaveniny

Tab. V.1 Stav sněhových zásob ve vybraných povodích k 14. 3.2005

Tab. V.2 Kulminační stavy, při kterých byl dosažen průtok větší než 5letý

Tab. V.3 Rozdíly přirozených a ovlivněných N-letých průtoků

Tab. P.1 Počet objektů pozorovaných v roce 2005

Tab. P.2 Ukazatele sledované v profilech jakosti povrchové vody

Tab. P.3 Ukazatele sledované v objektech jakosti podzemní vody (ve vrtech a pramenech)