Seznam map

 

Mapa I.1         Roční úhrn srážek na území České republiky v roce 2005 v mm

Mapa I.1         Roční úhrn srážek na území České republiky v roce 2005 v % normálu 1961–1990

Mapa II.1        Rozdělení České republiky do oblastí povodí

Mapa II.2        Rozdělení České republiky do bilančních oblastí

Mapa II.3        Základní odtok v roce 2005 v procentech dlouhodobého průměru (1971–1990)

Mapa II.4        Porovnání normalizované průměrné vydatnosti pramenů v roce 2005 s obdobím 1971–1990

Mapa II.5        Porovnání normalizovaného průměrného stavu hladiny v mělkých vrtech v roce 2005 s obdobím 1971–1990

Mapa II.6        Porovnání normalizovaného průměrného stavu hladiny v hlubokých vrtech v roce 2005 s obdobím 1991–1998

Mapa II.7        Výšky srážek v bilančních oblastech v roce 2005

Mapa II.8        Odtokové výšky v bilančních oblastech v roce 2005

Mapa II.9        Výšky základního odtoku v bilančních oblastech v roce 2005

Mapa III.1       Třídy jakosti vody vybraných ukazatelů v roce 2005, dle ČSN 757221

Mapa III.2       Výskyt těkavých organických látek v podzemních vodách v roce 2005

Mapa III.3       Výskyt polycyklických aromatických uhlovodíků v podzemních vodách v roce 2005

Mapa III.4       Výskyt pesticidů v podzemních vodách v roce 2005

Mapa III.5       Výskyt zvýšených koncentrací stopových prvků v podzemních vodách v roce 2005

Mapa III.6       Výskytu zvýšených koncentrací amonných iontů, dusitanů a dusičnanů v podzemních vodách v roce 2005

Mapa III.7       Roční odtok plavenin

Mapa III.8       Znečištění plavenin těžkými kovy v roce 2005 (percentil 90), dle MP MŽP Kriteria znečištění zemin a podzemní vody

Mapa III.9       Znečištění plavenin organickými látkami v roce 2005 (roční průměr), dle MP MŽP Kriteria znečištění zemin a podzemní vody

Mapa III.10      Znečištění sedimentů těžkými kovy v roce 2005 (roční průměr), dle MP MŽP Kriteria znečištění zemin a podzemní vody

Mapa III.11      Znečištění sedimentů organickými látkami v roce 2005 (roční průměr), dle MP MŽP Kriteria znečištění zemin a podzemní vody

Mapa III.12      Teploty vody

Mapa V.1       Vodní hodnota sněhu k 14. 3. 2005

Mapa V.2       Hydrogeologická rajonizace ČR 2005

Mapa P.1       Hydrologické pořadí hlavních povodí

Mapa P.2       Hydrogeologické rajony

Mapa P.3       Vodoměrné stanice se sledováním teploty vody

Mapa P.4       Vodoměrné stanice

Mapa P.5       Profily se sledováním plavenin a sedimentů

Mapa P.6       Profily sledování jakosti povrchových vod

Mapa P.7       Prameny se sledováním jakosti podzemních vod

Mapa P.8       Vrty mělkých zvodní se sledováním jakosti podzemních vod

Mapa P.9       Vrty hlubokých zvodní se sledováním jakosti podzemních vod

Mapa P.10      Hlásná síť podzemních vod a pramenů

Mapa P.11      Územní působnost poboček ČHMÚ

Mapa P.12      Okresy a kraje České republiky