Hydrologická ročenka České republiky 2005


Prodej hydrologické ročenky zajišťuje pí. Jitka Nakládalová,
e-mail: nakladalova(at)chmi.cz


Důležité upozornění!

Uveřejněná kopie Hydrologické ročenky obsahuje pouze data v nízkém rozlišení (daném limitní velikostí souborů).
Plná kvalita dat je k dispozici v originální tištěné ročence a v přiloženém CD.


Obsah

Titulní stránka

Obsah

Contents

Předmluva

Seznam tabulek

Seznam obrázků

Seznam map

Seznam vybraných symbolů a zkratek

List of tables

List of figures

List of maps

List of selected symbols and abbreviations

Úvod

Introduction

 

I.          Hydrologická charakteristika roku 2005

                Mapa I.1 Úhrn srážek v kalendářním roce 2005 v mm

                Mapa I.1 Úhrn srážek v kalendářním roce 2005 v % normálu 1961–1990

                Tab. I.1 Kulminační stavy v roce 2005, při kterých byl dosažen 2. stupeň povodňové aktivity, nebo průtok větší než 2letý

 

II.        Hydrologická bilance množství vody

                Tab. II.1 Charakteristické hydrologické údaje ve vybraných vodoměrných stanicích za hydrologický rok 2005

                Tab II.2: Průměrné denní průtoky ve vybraných vodoměrných stanicích za kalendářní rok 2005

                Tab II.3: Průměrné měsíční vydatnosti ve vybraných pramenech za kalendářní rok 2005

                Tab. II.4 Průměrné měsíční úrovně hladin ve vybraných vrtech za kalendářní rok 2005

                Tab. II.5 Seznam bilančních profilů množství vody rozdělených podle bilančních oblastí

                Obr. II.1 Průměrné měsíční průtoky a čáry překročení průměrných denních průtoků

                SEZNAM BILANCOVANÝCH SKUPIN HYDROGEOLOGICKÝCH RAJONŮ

 

III.       Hydrologická bilance jakosti vody

               Tab. III.1 Četnost hodnot vybraných ukazatelů ve vzorcích podzemních vod v roce 2005 podle oblastí povodí

               Tab. III.2 Průměrné roční koncentrace plavenin a roční odtoky plavenin

               Tab. III.3 Roční odtok znečišťujících látek vázaných na plaveniny

               Obr. III.1 Četnost hodnot vybraných ukazatelů ve vzorcích podzemních vod v roce 2005

               Obr. III.2 Měsíční údaje odtoku plavenin

               Obr. III.3 Průměrné měsíční teploty vody a čáry překročení denních teplot vody

               Mapa. III.1 Třídy jakosti vybraných ukazatelů v r. 2005

               Mapa. III.2 Výskyt těkavých organických látek Třídy jakosti vybraných ukazatelů v r. 2005

               Mapa. III.3 Třídy jakosti vybraných ukazatelů v r. 2005

               Mapa. III.4 Výskyt pesticidů v podzemních vodách v r. 2005

               Mapa. III.5 Výskyt zvýšených koncentrací stopových prvků v podzemních vodách v r. 2005

               Mapa. III.6 Výskyt zvýšených koncentrací amonných iontů, dusitanů a dusičnanů v podzemních vodách v r. 2005

               Mapa. III.7 Roční odtok plavenin

               Mapa. III.8 Znečištění plavenin těžkými kovy v r. 2005

               Mapa. III.9 Znečištění plavenin organickými látkami v r. 2005

               Mapa. III.10 Znečištění sedimentů těžkými kovy v r. 2005

               Mapa. III.11 Znečištění sedimentů organickými látkami v r. 2005

               Mapa. III.12 Teploty vody

 

IV.       Zpracování dat a jejich poskytování veřejnosti

 

V.        Aktuální a regionální problémy a úkoly hydrologie

                        V.1 Zásoby a tání sněhu v roce 2005

                        V.2 Vliv velkých údolních nádrží v povodí Labe na snížení povodňových průtoků

                        V.3 Hydrologická rajonizace 2005

 

VI.       Přehled publikovaných prací v roce 2005

 

Přílohy

PI.       Přehled hydrologických pozorování v roce 2005

                              PI.1     Úvodní poznámky a vysvětlivky

                              PI.2     Hydrologické pořadí hlavních povodí a působnost poboček ČHMÚ

                              PI.3     Přehled hydrogeologických rajonů

                              PI.4     Přehled pozorovacích objektů a profilů

                             

Přílohy na CD ( nejsou v tištěné verzi):

 

            PI.4     Seznamy pozorovacích objektů a profilů

                              PI.4.1     Vodoměrné stanice na povrchových vodách

                              PI.4.2     Profily sledování jakosti povrchových vod

                              PI.4.3     Pozorovací objekty pro sledování vydatnosti a jakosti pramenů

                              PI.4.4     Pozorovací vrty pro sledování hladin a jakosti podzemních vod

PII.      Přehled hydrologických pracovišť ČHMÚ         

Hydrologický seznam podrobného členění povodí vodních toků ČR

Na CD, který je součástí Hydrologické ročenky 2005, je uveřejněn aktuální úplný seznam hydrologických povodí obsahující údaje o ploše povodí, názvu toku a čísle hydrologického pořadí.

Pro uživatele GIS jsou na CD v rovněž k dispozici aktuální datové vrstvy rozvodnic v souřadných systémech S-JTSK a Gauss S-42 ve formátu ESRI shapefile. Data byla zpracována na podkladě datového modelu DMÚ 25 v měřítku 1:25 000.


K úspěšnému prohlížení tohoto obsahu potřebujete nainstalovaný prohlížeč pdf, např.:
Adobe Acrobat ReaderAktuální informace | Výstrahy | Hydrologické předpovědi | Hlásné profily
Jakost vody | Monitoring jakosti vody: IS Arrow
Hydrologické ročenky | Hydrologická bilance | Projekty na vyhodnocení významných povodní
ČHMÚ | Radarové odhady srážek | Numerický model Aladin | Aktuální informace o počasí
Informační systém Voda České republiky


Stránka zřízena 2.11.2006, aktualizována 19.03.2012
Připomínky: rybak - zavináč - chmi.cz
© Copyright Český hydrometeorologický ústav Praha | Podmínky užití