Hydrologická ročenka České republiky 2004

Obsah


Titulní stránka

Contents

Předmluva

Seznam tabulek, seznam obrázků, seznam map, seznam vybraných symbolů a zkratek

List of tables, list of figures, list of maps, list of selected symbols and abbreviations

Úvod

Introduction

I.          Hydrologická charakteristika roku 2004

                I.1.  Hydrologická charakteristika roku 2004

                I.2. Hydrologický kalendář        

II.        Hydrologická bilance množství vody

                II.1         Úvod

                II.2         Metodika hydrologického bilancování množství vody

                II.3         Celkové zhodnocení bilance množství vody

                II.4         Zhodnocení výsledků bilance množství vody v jednotlivých oblastech

                            II.4.1       Oblast povodí horního a středního Labe

                            II.4.2       Oblast povodí horní Vltavy

                            II.4.3       Oblast povodí dolní Vltavy

                            II.4.4       Oblast povodí Berounky

                            II.4.5       Oblast povodí dolního Labe a Ohře

                            II.4.6       Oblast povodí Odry

                            II.4.7       Oblast povodí Moravy

                            II.4.8       Oblast povodí Dyje

                II.5         Zhodnocení výsledků bilance množství vody v odbobí 2002 až 2004

III.       Hydrologická bilance jakosti vody

                        III.1        Úvod

                        III.2        Celkové zhodnocení bilance jakosti vody

                        III.3        Zhodnocení výsledků bilance jakosti vody v jednotlivých oblastech

                                        III.3.1      Oblast povodí horního a středního Labe

                                        III.3.2      Oblast povodí horní Vltavy

                                        III.3.3      Oblast povodí dolní Vltavy

                                        III.3.4      Oblast povodí Berounky

                                        III.3.5      Oblast povodí dolního Labe a Ohře

                                        III.3.6      Oblast povodí Odry

                                        III.3.7      Oblast povodí Moravy

                                        III.3.8      Oblast povodí Dyj

                        III.4        Teploty vody

IV.       Zpracování dat a jejich poskytování veřejnosti

                        IV.1        Operativní informace

                        IV.2        Režimové informace

                        IV.2.1     Kvantitativní údaje povrchových vod

                        IV.2.2     Kvantitativní údaje podzemních vod

                        IV.2.3     Údaje o jakosti povrchových a podzemních vod

                        IV.2.4     Informace o činnosti experimentálních povodí ČHMÚ Praha

                        IV.3        Informační systém hydrologie

                        IV.4        Užití operativních a režimových informací

                        IV.5        Zveřejňování informací na stránkách internetu

 

V.        Aktuální a regionální problémy a úkoly hydrologie

                        V.1         Informace o zpracování rozvodnic v měřítku 1:25 000

                        V.2         Odvození teoretických povodňových vln novými metodickými přístupy za účelem hodnocení bezpečnosti vodních děl za povodní

                        V.3         Měření průtoků systémem ADCP WorkHorse Rio Grande

                        V.4         Zámrz Vltavy v Praze v lednu 2004

 

VI.       Přehled hydrologických prací a studií v roce 2004

                        VI.1        Anotovaná bibliografie

                        VI.2        Bibliografie ostatních prací

 


Přílohy

PI.       Přehled hydrologických pozorování v roce 2004

PI.2     Hydrologické pořadí hlavních povodí a působnost poboček ČHMÚ

PI.3     Přehled hydrogeologických rajonů

PI.4     Přehled pozorovacích objektů a profilů

PII.      Přehled hydrologických pracovišť ČHMÚ


            Seznamy pozorovacích objektů a profilů

            PI.4.1  Vodoměrné stanice na povrchových vodách

            PI.4.2  Profily sledování jakosti povrchových vod

            PI.4.3  Pozorovací objekty pro sledování vydatnosti a jakosti pramenů

            PI.4.4  Pozorovací vrty pro sledování hladin a jakosti podzemních vod

Hydrologický seznam podrobného členění povodí vodních toků ČR

 


Aktuální informace | Výstrahy | Hydrologické předpovědi | Hlásné profily
Jakost vody | Monitoring jakosti vody: IS Arrow
Hydrologické ročenky | Hydrologická bilance | Projekty na vyhodnocení významných povodní
ČHMÚ | Radarové odhady srážek | Numerický model Aladin | Aktuální informace o počasí
Informační systém Voda České republiky


Stránka zřízena 8.10.2005, aktualizována 19.03.2012
Připomínky: rybak - zavináč - chmi.cz
© Copyright Český hydrometeorologický ústav Praha | Podmínky užití