Hydrologická ročenka České republiky 2004


 

VI. Přehled hydrologických prací a studií v roce 2004

VI. Review of hydrological papers and Studies in 2004

  In this chapter, an overview of works with hydrological topics published in the year 2004 is given. The list is separated into two parts. The first one is dealing with the more significant works and contains also brief description of the contents and results. The second part comprises only bibliographical data of the remaining available works and studies.

 

V první částí následujícího přehledu se uvádí vedle bibliografických údajů i anotace, popisující stručnou formou zaměření anebo nejzávažnější výsledky ukonče­ných či vydaných studijních a výzkumných prací. Druhá část obsahuje pouze biblio­grafické citace veřejně dostupných publikací.

VI.1 Anotovaná bibliografie

Daňhelka, J. - Lett, P. - Polcar, P. - Štěrbová, K. - Vlasák, T.: Flamis Project - Stage I Report. [Dílčí zpráva z mezinárodního projektu FLAMIS] (Flood assessment and mitigation on the Lužnice River in South Bohemia), Praha, ČHMÚ červen 2004, 38 s.

Zpráva obsahuje výsledky z první etapy projektu, zaměřené na hydrologickou studii povodí Lužnice a přípravu podkladů pro další řešitele. Kromě geografie povodí je zde popsána říční síť ovlivněná kanály rybniční sítě Třeboňské pánve. Detailně byly zho­dnoceny příčiny a průběh srpnové povodně 2002 na Lužnici. V další části byly z různých archivních zdrojů digitalizovány a zkontrolovány hydrogramy povodňových vln v pěti nejvýznamnějších vodoměrných profilech pro 26 největších historických povodní od roku 1886. S novými údaji z povodně 2002 byly provedeny revize měrných křivek a opravy kulminací historických povodní. Na základě těchto podkladů byl pak aktualizován přehled vodnosti v této oblasti.

Hladný, J. - Krátká, M. - Kašpárek, L.: August 2002 – Catastrophic Flood in the Czech Republic. Ministry of Environment of the Czech Republic, Prague 2004. 44 pp.

Publikace v anglickém znění obsahuje stručné výsledky projektu Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002 na území České republiky. Ve 12 samostatných kapitolách jsou shrnuty meteorologické příčiny povodně, výsledky hydrologického vyhodnocení povodňových průtoků a jejich extremity, zkušenosti z činnosti předpovědní povodňové služby, geologické změny způsobené povodní v údolních nivách, vzájemné vlivy povodně a krajiny, poznatky o působení povodně na bezpečnost vodních děl, náměty vyplývající z činnosti povodňových orgánů, sociální a ekonomické dopady povodně, informační podklady a přehled mapové doku­mentace o povodni.

Kaleta, S.: Posouzení vlivu nádrže Kružberk na povodňové průtoky řeky Moravice. (Assessment of the Kružberk reservoir on influence flood discharges of the Moravice river). In: Sborník příspěvků z 2. konference Říční krajina. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, s. 209–219.

Příspěvek zhodnocuje vliv nádrže Kružberk na změnu maximálních kulminačních průtoků řeky Moravice za období od počátku jejího provozu (1955) do roku 1991. Ve vybraných vodoměrných profilech byly od roku 1991 zpracovány řady maximálních ročních průtoků a kulminačních průtoků nad hodnotou teo­retického půlletého průtoku. Analýza je doplněna o studie vybraných hydrogramů největších pozorova­ných povodní před a po výstavbě nádrže, jakož i o simulace transformace návrhové povodňové vlny za použití srážkoodtokového modelu HEC-HMS.

Kulasová, B. - Kourková, H. - Boháč, M. - Elleder, L. - Daňhelka, J. - Kubát, J.: Vliv, analýza a možnosti využití ochranné funkce údolních nádrží pro ochranu před povodněmi v povodí Labe. (The influence, analysis and possibilities of utilisation of the dam protective function for flood mitigation in the Labe river basin). [Dílčí zpráva VaV /650/6/03] Praha, VÚV T.G.M 2004, 212 s.

Dílčí zpráva tříletého úkolu zahrnuje přípravu datových souborů z období, kdy potřebné vybrané údaje (digitalizované vodní stavy, výsledky hydrometrických měření, denní srážkové úhrny, denní teploty vzduchu a údaje o manipulacích na nádržích) nebyly ještě ukládány do databáze. Zároveň se popisuje kalibrace dílčích srážkoodtokových a říčních modelů, ze kterých je složen celkový model odtoku z povodí Vltavy a z povodí Labe pod Vltavou. Odladěným celkovým modelem bylo pak ve spolupráci s firmou Aqualogic Consulting, s.r.o. simulováno ovlivnění povodňových průtoků nádržemi. Přirozený stav povodí bez vlivu nádrží jako podklad pro statistickou analýzu časových řad kulminačních průtoků byl získán na základě simulace průtoků za období 1954–2004. Bylo zjištěno, že historické extrémní průtoky na Labi v Děčíně byly nadhodnoceny. Jejich upravené hodnoty budou odvozeny v příští etapě úkolu souběžně s další přípravou dat z období 1890–2002, z něhož budou použity řady povodňových průtoků pro tyto účely. Probíhá rovněž průzkum významných historických povodní před rokem 1890. V té souvislosti byly získány významné poznatky o výškách hladin historických povodní a v některých případech i odhady průtoků, ke kterým bude přihlédnuto při stanovení průtoků s delší dobou opakování.

Kulasová, B. - Šercl, P. - Boháč, M.: Verifikace metod odvození hydrologických podkladů pro posuzování bezpečnosti vodních děl za povodní. (Verification of methods for derivation of hydrological data for dam safety assessment during floods). [Závěrečná zpráva projektu QD 1368]. Praha, ČHMÚ červen 2004, 127 s.

Zpráva obsahuje výsledky řešení za roky 2002–2004. Byly vyvinuty a ověřeny nové metodiky pro odvozování parametrů teoretických povodňových vln a to jak statistickými přístupy s využitím podmíněných pravděpodobností překročení objemu (se vstupy a výstupy buď v denním nebo hodinovém kroku), tak i deterministickými přístupy.

Kulasová, B. - Šercl, P. - Boháč, M.: Verifikace metod odvození hydrologických podkladů pro posuzování bezpečnosti vodních děl za povodní. Metodická příručka pro výběr a aplikaci vhodné metody k odvození hydrologických podkladů za účelem posouzení bezpečnosti vodních děl. (Verification of methods for derivation of hydrological data for dam safety assessment during floods. Methodical handbook for the selection and application of a suitable method for the derivation of hydrological data for dam safety assessment. Praha, ČHMÚ červen 2004, 71 s. + 2 přílohy.

Příručka shrnuje výsledky výzkumné činnosti pro potřeby p)raktických využívání aplikací. Bude sloužit rovněž hydrologům v ČHMÚ při zavádění nových metodických přístupů do praxe. Zahrnuje návod k postupům odvozování teoretických povodňových vln včetně příkladů pro konkrétní vodní díla. Přílohy 1 a 2 obsahují uživatelské manuály k příslušnému programovému vybavení.

Řehánek, T.: Záznamy o historických povodních v povodí Odry. (Records about historical floods in the Odra river basin). In: Sborník článků z 2. konference Říční krajina. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2004, s. 216–226.

Článek představuje soupis dosud zjištěných informací o historických povodních, které se vyskytly v povodí řeky Odry na severní Moravě a ve Slezsku zejména v 19. století. Byly zpracovávány takové údaje, které prodlužují do minulosti databázi kulminačních vodních stavů (a v některých případech i průtoků) Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky v Ostravě. Přitom byly zjišťovány pouze historicky ověřené údaje o kulminacích ve vodoměrných stanicích. Informační prameny o povodních byly kontro­lovány a doplňovány zpětně od významné povodňové epizody v roce 1803 až do roku 1813, kdy byla zaznamenána a zdokumentována povodeň, která prozatím představuje nejstarší historický záznam z daného území.

Řehánek, T. a kol.: Hydrologická sledování a hodnocení. (Hydrological monitoring and evaluations). [Dílčí zpráva Projektu Odra III]. Ostrava, VÚV TGM pobočka Ostrava 2004, 33 s.

V rámci projektu byly zpracovány vybrané hydrologické cha­rakteristiky povrchových vod a obsahy plavenin v závěrových profilech významných vodních toků v povodí Odry. V části týkající se sledování podzemních vod byl vyhodnocen ve vrtech monitorujících kvalitu vod jejich hydrologický režim. Byl vysvětlen způsob odběrů vzorků vody a jejich zpracování. Byly také prezentovány získané výsledky z vrtu v Bernarticích nad Odrou s vysvětlením zjištěných údajů.

 

VI.2 Bibliografie ostatních prací

Barták, Z.: Vodstvo Plzeňského kraje. (Water resources of the Plzeň County). In: Příroda Plzeňského kraje. Plzeň, Krajský úřad Plzeňského kraje 2004, 8 s.

Boháč, M. - Šercl, P. - Kulasová, B.: Hydrologická studie pro vodní dílo Újezd na Bílině. Průběhy teoretických povodňových vln odvozené na základě statisti­ckého přístupu s kulminačním průtokem o pravděpodobnost překročení pQ = 0.0001 a na základě deterministického přístupu. (Hydrological study for the Újezd dam on the Bílina river. Theoretical flood hydrographs derived on the basis of a statistical approach with a peak discharge with probability of exceedance pQ = 0.0001 and on the basis of a deterministic approach). Praha, ČHMÚ 2004, 8 s.

Boháč, M. - Kourková, H. - Kulasová, B. - Tyl, R.: Hydrologická studie pro vodní dílo Římov. Průběhy teoretických povodňových vln s kulminačními průtoky s pra­vděpodobností překročení pQ = 0.0001 a s podmíněnými pravděpodobnostmi překročení objemu. (Hydrological study for the Římov dam. Theoretical flood hydrographs with peak discharges with probability of exceedance pQ = 0.0001 and with conditional probabilities of volume exceedance). Praha, ČHMÚ 2004, 14 s.

Budík, L.: Interpolace dlouhodobých srážkových úhrnů pomocí vícenásobné regrese s využitím GIS. (Interpolations of long-term precipitation totals by means of a multiple regression using GIS). In: Sborník vědeckých prací Katedry matematiky University Hradec Králové. Hradec Králové, UHK listopad 2004, s. 25–35.

Budík, L. - Budíková, M.: Analýza srážkových maxim s použitím teorie rekordů. (Analysis of precipitation maxima using the theory of records). In.: Sborník abstraktů ze semináře České bioklimatologické společnosti Extrémy počasí a podnebí. Brno, MU 2004, 31 s.

Daňhelka, J.: Use of QPF for hydrological modelling - a source of error. in: Proceedings of XXIInd conference of Danubian countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management, Brno, August 31st – September 4th 2004. Brno, čhmú 2004, 10 s.

Daňhelka, J.: Uncertainty of hydrological forecasting due to inputting precipitation forecast and possible solution using probabilistic approach. In: Proceedings of 16th Conference of Young Scientists in the Field of Hydrology. Bratislava, SHMÚ 2004, 11 s.

Daňhelka, J.: Nejistota hydrologických předpovědí v závislosti předpovědi srážek - možnost řešení v povodí Labe. (Uncertainty of hydrological forecasts in relation ship on precipitation forecast – the possibility of solution in the Labe river basin). In: Sborník příspěvků ze semináře Extrémní hydrologické jevy v povodích. Praha, ČVTVHS listopad 2004, s. 189–196.

Daňhelka, J.: Uncertainty of hydrological forecasting due to inputting precipitation forecast and possible solution using probabilistic approach in the Czech Republic. In: Proceedings of Workshop on Identification, Quantification, Propagation and Communication of Uncertainties in Flood Forecasting. Delft, The Netherlands, Hydraulics, ACTIF, 2004, 10 s.

Daňhelka, J.: August 2002 flood in the Czech Republic: Meteorological causes and hydrological response. Sborník ČGS, 109 (2), Praha, ČGS 2004, s. 84–92.

Daňhelka, J. - Kubát, J.: Effect of the Vltava River cascade on 2002 flood in Prague. In: 11th Magdeburg Seminar on Waters in Central and Eastern Europe. Leipzig, Germany, UFZ 2004, s. 41–42.

Halířová, J. - Hypr, D. - Leontovyčová, D.: Complex monitoring of water quality in the border part of the Labe river on the territory of the Czech Republic. In: Proceedings of the 11th Magdeburg Seminar on Waters in Central and Eastern Europe. Leipzig, Germany, UFZ 2004, s. 228–229.

Halířová, J. - Hypr, D. - Leontovyčová, D.: Complex monitoring of water quality in the border part of the Morava river on the territory of the Czech Republic. in: Proceedings of XXIInd conference of Danubian countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management, Brno, August 31st – September 4th 2004. Brno, čhmú 2004, s. 135–136.

Hladný, J. - Šercl, P. - Daňhelka, J.: Povodňová pohroma v srpnu 2002. (Flood disaster in August 2002). In: Sborník ze semináře Povodně 1997 a 2002. ČVTVHS a MZe, Praha 2003, s. 30–41.

Hladný, J. - Vilímek, V.: Velká voda. (Flood 2002). In: National Geographic, Praha srpen 2003, s. 12–20.

Hladný, J.: Meteorologické a hydrologické hodnocení povodní. (Meteorological and hydrological evaluation of floods). In: Sborník ze XVIII. setkání vodohospodářů k tématu Vodní a odpadové hospodářství po regionalizaci státní správy v pohledu předpisů, hygieny a ochrany krajiny. Sdružení vodohospodářů České republiky, Kutná hora 2003, s. 52–59.

Chalušová, J.: Příčinné atmosférické cirkulační podmínky povodní v povodí Labe. (Causative circulation conditions in atmosphere as reasons of floods in the Labe river basin). Zborník príspevkov 16. konference mladých hydrológov. Bratislava, SHMÚ 2004, 11 s.

Chalušová, J. - Stehlík, J. - Bubeníčková, L. - Hladný, J.: Differences between the snow water equivalent in the forest and open areas in the Jizera Mountains. In: Proceedings of the International Conference on Hydrology of Mountain Environments. Berchtesgaden, NC IHP-OHP of the Germany 2004, 6 s.

Chalušová, J.: Protipovodňová ochrana. (Flood protection). Geografické rozhledy, ročník 13, 4/2003, Praha, s. 92–93.

Chalušová, J.: Regionalizace povodí Labe na základě sezonální analýzy výskytu povodní. (Regionalization of the Labe river basin on the basis of seasonal analysis of flood occurrence). In: Sborník příspěvků ze semináře ke grantu GAČR 205/Z052/03. Praha, PřF UK 2004, s. 46–56.

Kulasová, A. - Hancvencl, R. - Bubeníčková, L. - Budská, E. - Hlaváček, J.: Sledování vybraných složek atmosférické depozice a jakosti vod v Jizerských horách. (Monitoring of selected components of atmospheric deposition and water quality in the Jizerské Mountains). In: Sborník semináře Atmosférická depozice 2004. Praha, ČHMÚ 2004, s. 125–135.

Kulasová, B. - Kourková, H. - Boháč, M. - Elleder, L. - Daňhelka, J. - Kubát, J.: Vliv, analýza a možnosti využití ochranné funkce údolních nádrží pro ochranu před povodněmi v povodí Labe. (Influence, analysis and possibilities of utilisation of the protective function of dams for flood mitigation in the Labe river basin). [Dílčí zpráva VaV/650/6/03] Praha, VÚV T.G.M 2004, 212 s.

Leontovyčová, D. - Hypr, D.: Bioakumulační monitoring na mlžích Dreissena polymorpha. (Bioaccumulation monitoring on lamellibranches Dreissena Poly­morpha). In: Sborník z konference Ekotoxikologické biotesty 4. Chrudim, 2004, s. 124–135.

Řičicová, P. - Daňhelka, J. - Chalušová, J.: Possibilities of improvement of hydrological forecast models in extreme situations. In: Proceedings of XXIInd conference of Danubian countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management, Brno, August 31st – September 4th 2004. Brno, čhmú 2004, s. 25.

Řičicová, P. - Daňhelka, J. - Chalušová, J.: Možnosti zlepšení fungování hydrolo­gických předpovědních modelů v extrémních situacích. (Possibilities of improvement of operation of hydrological forecasting models in extreme situations). In: Sborník příspěvků ze semináře Extrémní hydrologické jevy v povodích. Praha, ČVTVHS listopad 2004, s. 163–172.

Řičicová, P. - Daňhelka, J. - Kurka D.: Rozvoj a testování srážko-odtokového modelu s parametry odvozenými na základě fyzicko-geografických vlastností povodí – Sázava. (Development and testing of a rainfall-runoff model with parameters derived on the basis of physio-geographical basin properties – Sázava river). [Dílčí zpráva ČHMÚ VaV/650/4/03, Výzkum vztahů mezi meteoro­logickými příčinami vývoje silných srážek a hydrologickou odezvou povodí]. Praha, ČHMÚ 2004, s. 24–28.

Řičicová, P. - Daňhelka, J. - Návojová, H. - Kourková, H.: Sucho v českých povodích v roce 2003. (Drought in the Czech basins in 2003). Vodní hospodářství, 2004 (2), Praha, s. 25–29.

Říhová, L. - Daňhelka, J.: Údolí Lužnice z pohledu vlivu štěrkopískoven a prů­chodu povodně v srpnu 2002. (The valley of the Lužnice river from the view of the influence of gravel and sand plants and the occurrence of the August 2002 flood). In: Sborník příspěvků ze semináře Extrémní hydrologické jevy v povodích. Praha, ČVTVHS listopad 2004, s. 197–204.

Soukalová, E. - Dostál, I.: Povodeň ve Sloupu a na Blanensku. (Flood in Sloup and in the Blansko region). In: Hydrologická ročenka České republiky 2003. Praha, ČHMÚ 2004, s. 105–108.

Soukalová, E. - Dostál, I.: Povodeň v srpnu 2002 v povodí Dyje. (Flood in August 2002 in the Dyje basin). In.: Sborník abstraktů ze semináře České bioklimatické společnosti Extrémy počasí a podnebí. Brno, ČBS 2004, s. 16.

Šálek, M. - Březková, L. - Novák, P.: The use of combined radar and raingauge precipitation estimates in hydrological modelling for Svitava river basin. In: Proceedings of XXIInd conference of Danubian countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management, Brno, August 31st – September 4th 2004. Brno, čhmú 2004, s. 55.

Šálek, M. - Březková, L.: Utilization of radar-based precipitation estimate in the Czech Republic. In: ERAD 2004 Proceedings. ERAD Publication Series, Vol. 2, s. 516–521.

Šercl, P.- Kurka, D.: Povodeň v Ledči nad Sázavou 10. 6. 2004. (Flood in Ledeč nad Sázavou on the 10.6.2004). Praha, ČHMÚ 2004, 12 s.

Tyl, R. - Šercl, P. - Boháč, M.: Hydrologická studie pro vodní dílo Přísečnice. Průběhy teoretických povodňových vln PV10000 odvozené deterministickým přístupem. (Hydrological study for the Přísečnice dam. Theoretical flood hydrographs PV10000 derived by a deterministic approach). Praha, ČHMÚ 2004, 12 s.

Tyl, R. - Šercl, P.: Hydrologická studie pro vodní dílo Mšeno. Průběhy teore­tických povodňových vln PV10000 odvozené deterministickým přístupem. (Hydrological study for the Mšeno dam. Theoretical flood hydrographs PV10000 derived by a deterministic approach). Praha, ČHMÚ 2004, 8 s.

Vlasák T.: Overview and classification of historical floods in the Otava river basin. Environmental changes impact on extreme floods. Acta Universitatis Carolinae – Geographica, 2004.


Obsah | Přílohy | Content


Aktuální informace | Výstrahy | Hydrologické předpovědi | Hlásné profily
Jakost vody | Monitoring jakosti vody: IS Arrow
Hydrologické ročenky | Hydrologická bilance | Projekty na vyhodnocení významných povodní
ČHMÚ | Radarové odhady srážek | Numerický model Aladin | Aktuální informace o počasí
Informační systém Voda České republiky


Stránka zřízena 8.10.2005, aktualizována 01.06.2010
Připomínky: rybak - zavináč - chmi.cz
© Copyright Český hydrometeorologický ústav Praha