logo ČHMÚ
Český hydrometeorologický ústav
Úsek hydrologie
Hydrologický mapový server Českého hydrometeorologického ústavu

Cenu Andrease Rudolfa Harlachera

zřídil Český hydrometeorologický ústav,
O jejím udělení rozhoduje pětičlenný výbor skládající se z předsedy, jímž je osoba zodpovědná za organizaci hydrologické služby ČHMÚ (náměstek pro hydrologii), místopředsedy, jímž je ředitel ČHMÚ, a členů, kterými jsou ředitel Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. M, v. v. i., předseda Českého národního výboru pro hydrologii a poslední laureát ceny A. R. Harlachera.

Cena je udělována za výjimečný přínos k rozvoji hydrologie a hydrologické služby v českých zemích. Zejména u příležitostí významných životních jubileí laureátů nebo u příležitosti významných výročí hydrologické služby České republiky. Cena může být udělena i cizímu státnímu příslušníkovi, a to zejména za mimořádný podíl na mezinárodní spolupráci v oblasti hydrologie.

Cena bude udělena v roce svého zřízení (2012) u příležitosti 170 let výročí narození A. R. Harlachera, 150 let výročí povodně 1862, 140 let výročí povodně 1872, které byly významným impulsem k pozdějšímu založení hydrologické služby a 10 výročí povodně 2002 osobnostem, které se osobním přínosem významně podílely na rozvoji hydrologické služby zejména v 60. a 70. letech 20. století.

V dalších letech může být cena udělena ve výjimečných případech nejvýše třem laureátům v jednom kalendářním roce, běžně je udělována jednou za 1 až 3 roky.

Navrhnout laureáta může každý z členů Výboru pro udělení medaile A. R. Harlachera a každý z dřívějších laureátů medaile. Navrhnout laureáta může rovněž odborná instituce zabývající se hydrologií. Návrh a jeho zdůvodnění je předkládáno písemně předsedovi Výboru.

Cena je reprezentována medailí, jejíž výtvarný návrh medaile byl zhotoven formou výtvarné soutěže studentů oboru medailérství Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou. Autorem výtvarného návrhu medaile je Aneta Juklíčková. Ražba medaile byla provedena firmou Znak Malá Skála s.r.o. 


Andreas Rudolf Harlacher

Laureáti:
2012 - Ing. Josef Hladný

Foto:
Andreas Rudolf Harlacher
| Líc medaile | Rub medaile | Josef Hladný přebírá cenu A. R. Harlachera | Josef Hladný

[English]


Hydrologická bilance | Seznam oddělení úseku hydrologie | Monitoring jakosti vody: IS Arrow | Projekty na vyhodnocení významných povodní | Radarové odhady srážek || Numerický model Aladin | Aktuální informace o počasí | Informační systém Voda České republiky | ČHMÚ


Stránka zřízena 15.3.2012, aktualizována 19.03.2012
Připomínky: rybak [zavináč] chmi.cz
© Copyright Český hydrometeorologický ústav Praha
P
odmínky užití
RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D., náměstek pro hydrologii
danhelka [
zavináč] chmi.cz